Sök
Internationell VA-utveckling 2/22

AOC – assimilerbart organiskt kol – en konceptuell modell för att beskriva och förklara dess roll i distributionsnät

För att kunna leverera ett mikrobiologiskt säkert dricksvatten av hög kvalitet så bör det vara biologiskt stabilt under distribution. En exakt definition av vad det innebär saknas men underförstått så ska vattenkvalitén inte försämras mellan vattenverk och tappkran. AOC är ett mått på den instabila fraktionen av DOC (löst organiskt kol) och är en del av bedömningen av biostabilitet. Värden för AOC, som mått på biostabilitet, är omdiskuterade och någon konsensus finns inte. Ett förslag till att avgöra biostabilitet med AOC är att värdet bör ligga i intervallet från 10 µg C/l till 100 µg C/l. I den rapport som här presenteras så har forskare i England genomfört omfattande försök med dricksvatten från tre vattenverk men olika halter AOC och använt ett för ändamålet konstruerat ledningsnät. Försöken med analyser av biofilm och vattenkvalitet pågick under 12 månader.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-03-14 13:59

Uppdaterad 2022-03-14 13:59

Annons:
Wateraid