Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

Mångårigt ledningstrubbel i Ludvika fortsätter

Ledningen för ny vattenförsörjning för Spendrups i Grängesberg är efter flera års arbete fortfarande inte klar.

Kommunstyrelsen i Ludvika har fått ta del av en omfattande utredning om den ännu inte slutförda vattenledningen mellan Östansbo och Grängesberg.

Projektet skulle ha varit klart för slutbesiktning i slutet av november 2013 men har omgärdats av tekniska problem. I december 2016 avbröt entreprenören NCC sitt påbörjade försök till felavhjälpande efter fortsatta problem med läckage. I april i år hävde sedan NCC ensidigt avtalet med Ludvika kommun. Kommunen hävdar för sin del att NCC saknade rätt att häva avtalet.

Kommunens utredning utgår från filmning av cirka halva ledningssträckan. Den genomförda filmningen visar nio direkta läckage på den ursprungliga ledningen som kommunen menar att NCC underlåtit att avhjälpa. Läckagen förklarar varför ledningen inte har gått att provtrycka.

I utredningen påtalas dessutom ett mycket stort antal andra fel i NCC:s utförande av ledningen. Kommunen har fortlöpande hållit kontakten med NCC, liksom med Spendrups vars bryggeri ska förses med vatten från den nya ledningen. Vattenledningen har också en funktion som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle.

Från kommunens sida efterfrågas nu av NCC såväl olika handlingar som svar på frågor samtidigt som krav på vite från NCC kvarstår. Vitet uppgår för närvarande till cirka 118 miljoner kronor.

– Men vi avser att ha en fortsatt dialog med NCC för att få i gång felavhjälpningen igen. Det har tyvärr dragit ut på tiden, bland annat beroende på att NCC har gjort en förändring i sin koncernledning. Men vi är nu i gång med samtalen igen, säger kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, Leif Pettersson.

Han konstaterar att kommunens hållning fortsatt är att NCC ska göra klart sin entreprenad och närmast komma i gång igen med felavhjälpningen.

– Det är viktigt att arbetena kommer i gång, vilket i så fall skulle kunna ske i vår när tjälen släpper. Vi följer det som har överenskommits i kontraktet med NCC och har också en framåtskridande dialog med företaget som gör att vi tror på en lösning.

När NCC hävde avtalet i april 2017 hävdade bolaget att de i mer än två års tid försökt att nå en överenskommelse med Ludvika kommun, i såväl i tekniska som ekonomiska frågor.

– NCC har lämnat flera förslag på konstruktiva lösningar som, om de hade accepterats av kommunen, hade inneburit att Spendrups redan hade haft tillgång till det behövliga vattnet, sa Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice då, och menade att bolaget inte hade något annat val än att häva avtalet.

Ledningen byggs enligt avtalet högtrycksrör av GAP (glasfiber) med kopplingar i rostfritt stål. NCC har bland annat föreslagit en förändring till PE-rör men inte fått gehör för det.

Formerna för den nya vattenledningen i Ludvika kommun som ska försörja Spendrups bryggeri i Grängesberg, blev klara under 2012. Ledningen ska också användas som reservvatten för Grängesberg. Då beräknades totalkostnaden till cirka 130 miljoner kronor. Uppdraget till NCC var en utförandeentreprenad där projektering och materialval är föreskrivet av kommunen.

NCC Construction Sverige AB skulle utföra mark- och ledningsarbeten. Ludvika kommun investerar 20 miljoner kronor, enligt avtal står Spendrups för resten av investeringen så länge totalkostnaden understiger 140 miljoner kronor.

Ludvika kommun åtog sig att bygga en 13 kilometer lång ledning samt en reservoar för bryggeriets vattenförsörjning. Upp till 10 500 kubikmeter per dygn är tänkt att pumpas från Ludvikas grundvattentäkt, nära dubbelt så mycket som Ludvika stads dygnsförbrukning. Ledningen skulle ursprungligen tas i drift 1 januari 2014.

Hösten 2013 upptäcktes så stora brister i den ledning som byggts då, att den grävdes upp och en helt ny ledning byggdes med start våren 2016. (EW)

Publicerad 2017-12-07 11:45

Uppdaterad 2017-12-07 11:49

Annons:
VAK 2018