Sök

Visar sökresultat för: slam

VA-aktuellt

Samförbränd slamaska i skogsgödslingsförsök

Skogsodlingsförsök Käppalaförbundet i Lidingö deltar i ett försök där reningsverkets slam samförbränns med skogsflis och där askan används till skogsgödslingsförsök. ... Läs mer

VA-aktuellt

Omvandlar slam till biokol

Slam Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fosforanläggning får 51 miljoner

Fosforåtervinning Ragn-Sells projekt för att utvinna fosfor ur avloppsslam får 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. Företaget planerar för en anläggning i Helsingborg. ... Läs mer

VA-aktuellt

Energimyndigheten stödjer demonstrationsanläggning

FoI Energimyndigheten stödjer C-Green Technology med närmare 40 miljoner kronor. Företaget ska demonstrera en ny teknik för behandling av slam som är en kombination av hydrotermisk karbonisering, HTC, och våtoxidation. ... Läs mer

VA-aktuellt

Slam på åkermark ger inte mer metaller i grödan

Slam Slamtillförsel under nära 40 år har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller i fullskaleförsök i Skåne. Det går inte heller att se några förhöjda halter av mikroplaster eller påverkan av antibiotikaresistenta bakterier. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Ny teknik för PFAS-avskiljning

PFAS I januari tar Telge Återvinning i drift en ny typ av PFAS-avskiljning för lakvattnet vid en av sina deponier. Försök med så kallad skumfraktioneringsteknik har visat mycket bra resultat. ... Läs mer

Cirkulation 6/20

Avloppsslam sett ur ett riskperspektiv

Fakta, rädsla och känslor formar tillsammans uppfattningar om hur slam ska ­hanteras på åkermark på helt avgörande sätt. Det visar den långdragna slamdebatten tydligt. En upplevd risk är också en risk. När Stockholm Environment Institute, SEI, i en kommande rapport analyserar slamfrågan är det ur flera ... Läs mer

Cirkulation 6/20

Reningsverk avlastar reningsverket

Vattenverkspersonalen vid Lackarebäcksverket i Göteborg har fått en ny anläggning att sköta om. Det är den nya anläggningen för lakvattenrening vid Brudare­mossen. Lösningen för den avslutade deponin har blivit ett eget avancerat reningsverk. Den rostbruna byggnaden med växtlighet på taket smälter in ... Läs mer

VA-aktuellt

En vändpunkt för slamhanteringen

Slam Beskedet från LKAB under måndagen den 28 september att de beräknar kunna producera motsvarande fem gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel från gruvavfall redan i slutet av 2020-talet, kan bli en vändpunkt för frågan om resursutvinning ur avloppsslam i Sverige. ... Läs mer

VA-aktuellt

Slamspridning ökar inte risken för antibiotikaresistens

Slam Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark. Det visar en studie från Göteborgs universitet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 21 >>