Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Mittsverige Vatten frias i miljömål

Mittsverige Vatten frias från påstådda miljöbrott gällande försvårande av miljökontroll samt miljöstörning, i samband med bräddningar. Tingsrätten friar Mittsverige Vatten på samtliga punkter som Mittsverige Vatten bestridit. Däremot döms bolaget till företagsböter i två andra fall.– Vi är ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-nämnden avvecklas?

Regeringen tillkallar en särskild utredare med uppgift att analysera verksamheten vid Statens va-nämnd. Utredaren ska gå igenom förutsättningarna för att de nya mark- och miljödomstolarna eller någon annan domstol ska kunna överta nämndens prövning i olika delar enligt lagen om allmänna vattentjä ... Läs mer

VA-aktuellt

Beslut om mark- och miljödomstolar

Fem nya domstolar bildas den 2 maj 2011. Domstolarna ska kallas mark- och miljödomstolar. Det beslutade regeringen igår.De nya domstolarna ska ha hand om:-De mål som nu handläggs i miljödomstolarna.-Huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätterna och hos ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny tillämpning av miljökvalitetsnormer

Riksdagen har idag beslutat om ny tillämpning av miljökvalitetsnormer. Kraven för verksamheter som inte lever upp till miljökvalitetsnormerna ska se olika ut beroende på om det handlar om gränsvärdesnormer eller andra normer. För att uppfylla till exempelvis målsättningsnormer räcker det med att kunna ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya Mark- och miljödomstolar ska förenkla

Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har sinsemellan många likheter. I syfte att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål föreslås att det ska bildas fem nya domstolar.Till de nya domstolarna ska föras de mål som enligt ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Regeringen förtydligar om miljökvalitetsnormer

I en propositionen om åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer föreslås ett förtydligande av att det är myndigheter och kommunerna som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Vidare föreslås att miljökvalitetsnormerna ska ha olika rättsverkan beroende på om de är ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny plan och bygglag ska öka miljöhänsynen

Miljöminister Andreas Carlgren pekar ut tre centrala delar i den nya plan- och bygglagen. Den nya lagstiftningen ska säkerställa att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kontrollen av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet.- Viktiga ... Läs mer

VA-aktuellt

Mark- och miljödomstolar införs

Miljödepartementet vill skapa fem nya domstolar för att effektivisera bland annat miljömål.Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har sinsemellan många likheter. I syfte att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål föreslås ... Läs mer

VA-aktuellt

Förtydligande om miljökvalitetsnormer

I en lagrådsremiss föreslås ett förtydligande av att det är myndigheter och kommunerna som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Vidare föreslås att miljökvalitetsnormerna ska ha olika rättsverkningar beroende på om de är gränsvärdesnormer eller andra normer. De möjligheter som 2 kapitlet 7 ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunala spolbilar får inte konkurrera

Kalmar Vatten får inte längre tillhandahålla spolbilstjänster på den privata marknaden. Det är den strängare tolkningen av konkurrenslagstiftningen som gör att Kalmar Vatten nu backar i frågan om spolning av avloppet hos privatpersoner.Kalmar Vatten har anmälts till Konkurrensverket av en privat ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 ... 7 8 9 10 >>