Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Ny plan och bygglag ska öka miljöhänsynen

Miljöminister Andreas Carlgren pekar ut tre centrala delar i den nya plan- och bygglagen. Den nya lagstiftningen ska säkerställa att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kontrollen av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet.- Viktiga ... Läs mer

VA-aktuellt

Mark- och miljödomstolar införs

Miljödepartementet vill skapa fem nya domstolar för att effektivisera bland annat miljömål.Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har sinsemellan många likheter. I syfte att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål föreslås ... Läs mer

VA-aktuellt

Förtydligande om miljökvalitetsnormer

I en lagrådsremiss föreslås ett förtydligande av att det är myndigheter och kommunerna som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Vidare föreslås att miljökvalitetsnormerna ska ha olika rättsverkningar beroende på om de är gränsvärdesnormer eller andra normer. De möjligheter som 2 kapitlet 7 ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Kommunala spolbilar får inte konkurrera

Kalmar Vatten får inte längre tillhandahålla spolbilstjänster på den privata marknaden. Det är den strängare tolkningen av konkurrenslagstiftningen som gör att Kalmar Vatten nu backar i frågan om spolning av avloppet hos privatpersoner.Kalmar Vatten har anmälts till Konkurrensverket av en privat ... Läs mer

VA-aktuellt

Sigtuna kommun anlitar miljöjurist

Sigtuna kommun har anlitat juris doktor Jonas Christensen för att företräda kommunens intressen inför LFV:s ansökan om nytt miljötillstånd på Arlanda flygplats.Jonas Christensen har en bred erfarenhet på det miljörättsliga området och vi är glada över att ha tillgång till hans stöd under den fortsatta ... Läs mer

VA-aktuellt

Tvingas betala

Förre tekniske chefen i Simrishamn, Bengt-Olov Lindqvist, får inte möjlighet att överklaga den dom för oaktsamhet som hovrätten fällde 2007. Straffet sattes till 50 dagsböter (20 500 kronor). Dess­utom måste han själv betala rättegångskostnader på 118 000 kronor. Detta fastän han fått löften från sin ... Läs mer

Cirkulation 6/08

Sysav-mål problem för kommunerna

Regeringsrätten har i de så kallade –Sysav-målen– slagit fast att direktupphandling mellan kommuner och deras kommunala bolag inte är tillåten. I två domar från mars 2008 åläggs Tomelilla och Simrishamns ­kommuner att göra om upphandlingen av tjänster avseende ­omhändertagande av ... Läs mer

Annons:
Paab 2022