Sök

Visar sökresultat för: fosfor

VA-aktuellt

Samarbete kring teknik för fosforåtervinning

Slam Vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har man intresserat sig för slamförbränning under flera år. Nu har ett konsortium bildats för att kunna få fram praktiskt fungerande teknik, som bygger på samförbränning av pelleterat slam och annan biomassa. En förstudie och en pilotanläggning är ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväve- och fosforutsläppen från reningsverk minskar

Vattenmiljö De största totalutsläppen av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag, vidare till havet, kommer fortfarande från jordbruk och skogsbruk. Utsläppen från reningsverk och industrier minskar men redan de naturliga utsläppen från mark är högre än Sveriges samlade utsläppstak. ... Läs mer

VA-aktuellt

Finsk storsatsning på återvinning av näringsämnen

Slam Finland lanserar ett statligt program för återföring av växtnäring från bland annat avloppsslam. Det treåriga programmet finansieras med motsvarande 115 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny förbränningsmetod kan ge ren fosforaska

Fosforåtervinning Högskolan i Borås satsar tillsammans med Borås Energi och miljö på ett nytt projekt kring återvinning av fosfor ur avloppsslam. En ny typ av förbränningsdesign ska ge en ren aska. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Slam effektivare fosforgödsel än konstgödning

Fosfor Fosfor från såväl slam som stallgödsel kan vara mer tillgänglig för växter än vad som antagits tidigare, visar ny forskning. En ny finsk studie tyder på att fosfor i slam och stallgödsel ger växtligheten mer fosfor än vad konstgödsel gör. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor okunskap om fosforens betydelse

Fosfor 72 procent av svenskarna vet inte vad fosfor används till och bara fyra procent känner till att Sverige importerar 100 procent av den mineralgödsel (konstgödsel) som används. Samtidigt är bara 21 procent negativa till användning av slam från reningsverk som alternativ till mineralgödsel. Det visar ... Läs mer

VA-aktuellt

Chans att testa fosforfilter i stor skala

Fosfor Företaget Bioptech söker nu samarbetspartners på till exempel kommunala reningsverk för att testa tekniken med det adsorberande filtermaterialet Polonite för fosforreduktion. ... Läs mer

VA-aktuellt

Naturliga Östersjömiljöer klassas som övergödda

Östersjön Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för ... Läs mer

VA-aktuellt

Fosforbristen ett hot mot livsmedelsförsörjningen

Livsmedel Världen står inför akut fosforbrist. Peak fosfor nås inom 15 – 70 år, vilket innebär att matbrist hotar världens växande befolkning, enligt en forskare. Läget är allvarligt, konstaterade Dana Cordell, forskare på Sydneys Tekniska Universitet, vid en gästföreläsning på Siwi, och berättade att: ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>