Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

Cirkulation 3/16

"Otydlig artikel om minireningsverk"

Från branschen I Cirkulation 1/16 kunde vi läsa om »Minireningsverk – hur bra fungerar de?« med inledningen »Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp«. Artikeln brister i såväl fakta som slutsatser, samtidigt som den utelämnar ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Minireningsverk – hur bra fungerar de?

Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp. I Sverige finns det uppskattningsvis drygt 12 000 minireningsverk och ungefär lika många markbäddar med efterföljande fosforfälla för rening av avloppsvatten från små avlopp. ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Källsorterat avlopp utan kretslopp

Kretsloppskrav på avlopp har svårt att få genomslag hos rättsinstanserna. Trots krav i lagstiftningen på resurshushållning förefaller den delen ha hamnat i skymundan. Frågor om avloppsrening/avloppshantering i Sverige regleras huvudsakligen av Miljöbalken och Lag om allmänna vattentjänster (LAV). ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Rekordstort intresse för konferensen VAK

Cirkulation frågar Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, VAK, hålls 10 – 11 mars i Karlstad. Projektledare Astrid Grinell berättar att intresset har varit rekordstort. Det är sjätte gången som VAK arrangeras av VA-guiden, även om konferensen har anor betydligt längre tillbaka i tiden. Temat för årets ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Kommunen och boende i kläm av regelverk för VA

Boende inom Tofsö fritidsområde i Trosa kommun vill ordna mönsteranläggning för kretsloppsanpassad avloppshantering. Ambitionen och möjligheterna gillas av såväl kommunens miljöförvaltning som VA-ansvariga. Krav från länsstyrelsen på allmän VA-anläggning upplevs dock som hinder. De boende i ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
Cirkulation 7/15

En avloppsliga med många vinnare

Från branschen I Cirkulation 6/15 kunde man läsa om Aktionsgruppen små avlopps »ligatabell« över kommuners åtgärdande av små avlopp. I artikeln glömmer man bredden i miljö- och hälsoskyddet och fokuserar på en parameter, reduktion av fosfor. Vår uppfattning är att artikeln skjuter vid sidan av målet. För ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsfråga för enklare VA-lösningar

Enskilda avlopp Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) vill att regeringen vidtar åtgärder för att lätta på tolkningarna av vad som är godkända små avlopp. Detta för att inte fastighetsägare ska tvingas till dyra anslutningsavgifter. ... Läs mer

VA-aktuellt

3,9 miljoner till enskilda avlopp

Enskilda avlopp Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar ut pengar till projekt som ska kunna minska utsläppen från små avlopp. ... Läs mer

VA-aktuellt

UVC knoppar av sitt första bolag

Utvecklingscentrum Vatteninfo Sverige AB bildas efter en avknoppning från Utvecklingscentrum för vatten (UVC), i Norrtälje. Bolaget ska driva utställningen Vattenexpo och portalen Vatteninfo.com. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>