Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Översvämningsskydd för Arvika

Arvika kommun arbetar vidare med att skapa ett permanent översvämningsskydd för staden. En av de första aktiviteterna består av att upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utgör del i den tillståndsansökan som ska inlämnas till Miljödomstolen.För upprättande av MKB och tillståndsansökan har ... Läs mer

VA-aktuellt

Bjuv investerar i VA

Bjuvs kommun planerar investeringar i gata och VA för över 6,8 miljoner kronor. Den största investeringen, som står för två miljoner kronor, är för ett nytt dagvattenmagasin i Ekeby, skriver Helsingborgs Dagblad. Andra aktuella investeringar är modernisering av ett par högreservoarer samt avveckling av ... Läs mer

Cirkulation 8/09

Ambitiöst program för dagvatten i Täby

Täby kommun har ett ambitiöst program runt dagvatten. I dagsläget har kommunen cirka 20 reningsanläggningar för dagvatten. Den senaste vid Visinge.Grunden för Täbys arbete med dagvatten finns i ett samverkansprojekt inom Oxundaåns avrinningsområde. Tillsammans med Sigtuna, Sol­lentuna, Upplands ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag till dammar i Tierp

Tierps kommun får LOVA-bidrag för byggandet av dagvattendammar utefter Tämnareån. 95 000 kronor är beviljade, vilket motsvarar hälften av byggkostnaden. Vi har tidigare skrivit om dammarna på www.cirkulation.com, läs vidare här. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Dags för direktiv

Den 26 november införs EU:s översvämningsdirektivet i svensk lagstiftning. Tanken är att arbetet med översvämningsdirektivet och vattendirektivet ska samordnas.Bakgrunden är de stora översvämningar som drabbat Europa under 2000-talet. Medlemsländernas tidigare arbete med översvämningar ska nu ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Bräddning viktig källa till övergödning

Den sammanlagda bräddningen av orenat avlopp år 2006 i Sverige var 30 miljoner kubikmeter. Det enligt en rapport från länsstyrelsen i Gävle som beräknat bräddningen för hela Sverige år 2006 och för Gävleborgs län 3003 – 2007.Läckage från ledningsnätet och överbelastade reningsverk beräknas släppa ut 220 – ... Läs mer

VA-aktuellt

Färgningsförsök i Umeå

Umeå kommun låter WSP genomföra ett färgningsförsök i Nydalasjön. Anledningen är att undersöka hur dagvattnet från Mariehem sprider sig i sjön. Färgningsförsöket inleddes under måndagen och avslutas idag tisdag. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

NSVA bygger dagvattenmagasin

NSVA bygger dagvattenmagasin vid Väla köpcentrum. Området har på senare år översvämmats vid flera tillfällen vid kraftiga regn. Köpcentret expanderar nu och då vill NSVA fördubbla kapaciteten för vattenavrinningen med dubbla ledningsystem till två nya dagvattenmagasin. Dessutom fördubblas ... Läs mer

VA-aktuellt

Grundvattnet stiger i Höganäs

Under den senaste 20-årsperioden har grundvattennivån i Höganäs stigit med en och en halv meter. På sikt kan det leda till problem vid till exempel nyexploatering, då dagvattensystemet blir hårt belastat av dräneringsvatten. Anledningar till höjningen kan vara det ökade antalet borrningar för ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattendammar i Tierp

Tierps kommun vill bygga dammar och ta hjälp av våtmarken vid Tämnareån för att rena dagvatten. Idag mynnar en dagvattenkulvert i Tämnareåns översvämningsområde och vidare 250 meter i en kanal till ån. Nu vill Tierps kommun bygga tre dammar med vegetation emellan. En damm med oljeavskiljare, en för ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020