Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

LRF kritiserar åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en av flera remissinstanser som är starkt kritiska till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram inför nästa förvaltningscykel av vattendirektivet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen måste överpröva vattenmyndigheternas arbete

Debatt Brist på statlig finansiering och politisk styrning gör att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har allvarliga brister. Regeringen bör nu överpröva myndigheternas arbete. Det skriver företrädare för SKL, Svenskt Vatten och LRF på SVD Brännpunkt idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bristande avlopp i Storbritannien och Italien

EU Storbritannien dras inför EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet i ett antal främst mindre samhällen. Samtidigt får Italien ett så kallat motiverat yttrande om avloppshanteringen i bland annat Rom och Florens. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-domstolen agerar i vattenfrågor

EU Estland, Grekland och Spanien har fått påstötningar från EU-domstolen för att de inte lever upp till kraven inom vatten- och avloppsområdet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ett steg framåt och två steg bak för Europas vatten

Europa Föroreningarna i Europa minskar vilket förbättrar luft- och vattenkvaliteten avsevärt. Samtidigt hotas den biologiska mångfalden, ekosystemen försämras och kemikalieanvändningen skapar problem. Det är några slutsatser ur Europeiska miljöbyråns femårsbedömning, SOER 2015. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 1/15

Tuffa tag i åtgärdsprogram

Hushållen betalar notan för övergödningen, jordbruket ­skjuter till dricksen. De större reningsverkens fosforutsläpp ska ner till 0,1 mg/l. De enskilda avloppen behöver åtgärdas för 1,5 miljader kronor per år. Det är de viktigaste förslagen i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2015 – 2021, som nu ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya utsläppskrav för reningsverk behöver utredas

Havsmiljö Det behövs en utredning om ämnen som kan förekomma i utgående vatten från reningsverk i så höga halter att de kan påverka havsmiljön negativt. Efter utredningen behöver även eventuella utsläppskrav utredas. Det är en av 33 åtgärder som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, föreslår för att klara EU:s ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattendirektivets införande fungerar, anser regeringen

EU Den svenska regeringen anser att EU-kommissionens kritik mot det svenska införandet av vattendirektivet är fel på alla punkter. Det framgår av det svar som regeringen skickat till EU-kommissionen i veckan. ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbete med giftfritt kretslopp intensivare

Politik Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att ”intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att på ett kostnadseffektivt sätt ytterligare stimulera en mer resurseffektiv avfallshantering som främjar ökad materialåtervinning och avfallsförebyggande åtgärder ... Läs mer

VA-aktuellt

EU ifrågasätter Sveriges införande av vattendirektivet

EU Sverige har fortfarande inte införlivat delar av vattendirektivet på ett korrekt sätt i svensk lagstiftning. Det anser EU-kommissionen i en kompletterande formell underrättelse den 26 november i år. Sedan skriftväxlingen inleddes 2007 har kommissionen valt att inte gå vidare med vissa av de ... Läs mer

Annons:
Paab 2022