Sök

Visar sökresultat för: övergödning

VA-aktuellt

Vattenvårdsprojekt ska minska övergödning

Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett 12 lokala vattenvårdsprojekt i Uppsala län som ska genomföras för att minska övergödningen av Östersjön. Projekten drivs av sex kommuner i Uppsala län och av Upplandsstiftelsen.Fyra miljoner kronor tas från det statliga Lova-stödet och utförarna får halva ... Läs mer

VA-aktuellt

Fler gösar i Himmerfjärden

Om ett par veckor är det dags för en ny utsättning av gös i Himmerfjärden söder om Stockholm. 270 000 individer ska ut i fjärden i ett pågående försök att försöka öka mängden rovfiskar som i sin tur kan äta småfisk. I slutänden ska fler djurplankton överleva som kan sätta i sig överflödet av växtplankton i fjärden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige ska inte behöva rena så mycket fosfor

Svenskt Vatten anser att förslagen om fosforrening i Baltic Sea Action Plan (BSAP) är felräknat. I sitt remissvar menar Svenskt Vatten att Sveriges fosforbeting är felräknat och hela tio gånger större än vad det borde vara.Anledningen är enligt Svenskt Vatten att beräkningarna inte tagit hänsyn till den ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark i Skara

Skara kommun anlägger en 7 500 kvadratmeter stor våtmark vid Karstorp. Detta för att avlasta vattendragen Dofsan och Drysan. Framöver planeras flera våtmarker i Dofsans och Drysans avrinningsområden.– Tanken är att vi ska få ett helt system med våtmarker, säger kommunekolog Morgan Johansson till Nya ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökat kvävenedfall påverkar sjöar

Mängden kväve i atmosfär och olika ekosystem har ökat dramatiskt till följd av människans användning av handelsgödsel och fossila bränslen. Ett exempel är förhöjda kvävehalter i många sjöar i områden med högt kvävenedfall. Detta påverkar näringstillgången för växtplankton, enligt en ny studie som ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Länsstyrelser beredda för LOVA-ansökningar

Från år 2010 avsätter regeringen cirka 120 miljoner kronor per år till lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Pengarna ska länsstyrelserna fördela. Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag, ansökningarna bör vara inne före den 1 december.Bidrag har kunnat sökas från den 1 augusti men ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Odlade musslor i miljövårdens tjänst

Kan odling av blåmusslor i ­Östersjön motverkar övergödningen och förbättra kustvattnets kvalitet? Ja, några lyckade pilotstudier av musselodlingar i Kalmar sund och vid Åland ­tyder på det. Nu startas därför fullskaleförsök med musselodling omfattande två hektar i vattnen utanför Kalmar. – Vi har ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Hushållen får betala mest för åtgärderna

Hushållen får bära huvuddelen av kostnaderna för att minska ­övergödningen. Avloppsreningsverkens utsläpp av fosfor och kväve ska reduceras med ytterligare cirka 50 procent. Kraven på enskilda ­avlopp skärps betydligt. Det är de viktigaste förslagen i Norra Östersjöns vattendistrikts ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 >>