Sök
VA-aktuellt

Snabbt sjunkande brunnsnivåer

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden. Den kommunala VA-försörjningen bör dock inte få så stora problem.

Så sent som i april fanns det inget som tydde på någon vattenbrist under sommaren 2018. Nu har det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april i och med högsommarvädret den senaste månaden förändrats.

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, anser nu att de som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen.

”I kustnära områden bör generellt en viss försiktighet iakttas eftersom det där är vanligt med sinande brunnar och saltvatteninträngning även vid normala förhållanden.”

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis används till grundvattenverk för den kommunala vattenförsörjningen, förändras inte lika snabbt som i de små magasinen och några särskilda problem med vattentillgången framgår inte av SGUs observationer. SGU uppmanar dock till försiktighet och till att följa instruktioner från vattenproducenterna:

”Även om grundvattennivåerna i stora magasin ligger nära det normala är det viktigt att följa de bevattningsförbud som utfärdas. Lokala avvikelser förekommer och vattenverkens kapacitet kan begränsa tillgången.” (EW)

Publicerad 2018-06-12 10:17

Uppdaterad 2018-06-12 10:19

Annons:
Svenskt Vatten 2018