Sök
VA-aktuellt

Satsning på att förebygga torka

Regeringen vill satsat på att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurser. De lägger 200 miljoner kronor i den kommande höstbudgeten på satstningen.

Lördagen den 17 juni presenterade regeringen en satsning på 200 miljoner inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av grundvattenresurser. Det kommande förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.Huvuddelen av medlen ska investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker.

På många håll i landet så har avrinningen från mark blivit betydligt snabbare, delvis på grund av satsningar på att dika ur jordbruks- och skogsmark samt ta bort våtmarker under 1900-talet. Att bromsa upp och hålla kvar vatten kan göras på flera olika sätt, anpassat till omgivningen. Regeringen vill att medlen ska kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort.

– Detta är naturligtvis bra och angelägna åtgärder men en särskild fråga som borde förtjänat regeringens uppmärksamhet är det faktum att var tredje vattentäkt fortfarande saknar ett fastställt vattenskyddsområde, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten. Dricksvattnet måste skyddas mycket bättre, inte minst mot farliga kemikalier.

Vattenskyddsområden ska säkra råvattentillgången på lång sikt men kan ofta vara besvärliga att få på plats. En av anledningarna till detta är intressekonflikter som beror på att vattenskyddsföreskrifterna kan inskränka en markägares rätt att använda exempelvis bekämpningsmedel i närheten av vattentäkten.

Nyligen utreddes frågan (SOU 2013:59) om vilka fall ersättningar som ska betalas ut vid rådighetsinskränkningar trots att inskränkningarna beror på hälsoskydd-, miljöskydd- eller säkerhetsskäl. Utredningen utmynnade inte i någon ny lagstiftning.

Utöver satsningen på insatser för att behålla mer vatten i landskapet kommer Sveriges Geologiska Undersökning, SGU att få örstärkta resurser för att kunna bistå kommuner och län med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser i särskild utsatta regioner.

Regeringen förstärker också resurserna för den nationella vattenkatastrofgruppen, Vaka redan i år. I  höstens budgetproposition ska Vaka få medel för att säkerställa verksamheten mer långsiktigt. (EW)

Publicerad 2017-06-19 08:35

Uppdaterad 2017-06-19 08:40

Annons:
Nordkalk