Sök
VA-aktuellt
FOTO: Marit Lissdaniels

FOTO: Marit Lissdaniels

Revaq-pris för rening av lakvatten

Kretslopp och vatten, Gryaab och Renova tilldelas det nya Revaq-priset. Detta för rening av lakvattnet från två deponier. Priset delas ut av Svenskt Vatten.

– Det är roligt att vårt arbete med att rena lakvattnet uppmärksammas. Med vår reningsanläggning på Brudaremossen bidrar vi till att Ryaverkets avloppsslam kan bli så rent att det kan återföras till jordbruksmark. Fosforn som finns i avloppsslammet är en ändlig resurs, och viktig att ta vara på, säger Elisabet Porse, ansvarig för deponier, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Brudaremossen fick under 40 år ta emot Göteborgs avfall. När deponin stängde renades lakvattnet från olja och partiklar innan det leddes vidare ut i avloppet. I den nya anläggningen renas vattnet även från PCB och andra skadliga, organiska föreningar.

Som tidigare leds vattnet sedan vidare till avloppsreningsverket där det renas från övergödande ämnen som kväve och fosfor. Kvarvarande slam blir till biogas och växtnäring. För att kunna använda det på åkermark måste det uppfylla strikta krav enligt den så kallade Revaq-certifieringen.

Tekniskt bygger reningen vid Brudaremossen på kemisk fällning och lamellsedimentering i två linjer. Flockningsmedel, polymer och lut tillsätts till vattnet. Efter det första reningssteget kommer sandfiltrering för eventuellt suspenderat material och sedan kolfilter. Det finns tre parallella linjer med sand- och kolfilter.

Priset går även till Renovas arbete med att rena vattnet från Tagene deponi.
– Reningen fungerar väldigt bra hittills, säger Nanna. Framför allt får vi bort många giftiga organiska föroreningar, till exempel PFOS, säger Renovas Nanna Bergendahl, i en kommentar. (EW)

Läs mer:
Reningsverk avlastar reningsverket

Publicerad 2021-11-23 08:22

Uppdaterad 2021-11-23 08:26

Annons:
VA-mässan 2022