Sök
Cirkulation 5/16

Förbättrad avvattning av primärslam med järnbakterier

Slam från direktfällning har tillsatts järnbakterier som separerats i celler och filtrat. Försök har genomförts i labskala på slam från ett stort järnfällningsverk i Hongkong och förhoppningen är att kunna ersätta polymertillsatsen vid slambehandlingen. Avvattning av direktfällt slam från en stor järnfällningsanläggning i Hongkong har provats med tillsats av kultur av järnbakterien Acidothiobacillus ferrooxidans.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)