Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

Avloppshanteringen en klimatpåverkare

Klimatförändringar kommer att förändra tillgängligheten och kvantiteten av vatten som behövs för de mänskliga behoven. Det kommer att undergräva åtnjutandet av de grundläggande rättigheterna till säkert dricksvatten och sanitet för miljarder av människor. Samtidigt står världens avloppshantering för 3-7 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

På Världsvattendagen den 22 mars publiceras FN:s årliga World Water Development Report. I år är temat klimatförändringar. Rapporten tar bland annat upp avloppshanteringens roll som växthusgasproducent. Varningen om klimatförändringarnas påverkan på vattensituationen gör att FN uppmanar länder att komma med mer konkreta åtaganden för att möta utmaningarna.

Ett av FNs globala mål för hållbar utveckling till år 2030 handlar om att tillgång till säkert vatten och säker sanitet för alla. Det är redan en svår utmaning att klara på tio års sikt när 2,2 miljarder människor idag inte har tillgång till säkert dricksvatten och 4,2 miljarder (55 procent av världens befolkning), saknar tillgång till säker sanitet.

Under det senaste århundradet har vattenanvändningen enligt rapporten sexfaldigats i världen och stiger fortfarande med cirka en procent per år. Samtidigt förväntas nu klimatförändringar med ökande frekvens av extremväder som för med sig stormar, översvämningar och torrperioder att förvärra situationen ytterligare i länder som redan upplever vattenstress. Dessutom kommer nya områden och länder som ännu inte haft problem att hamna i liknande situationer.
– Om vi är allvarliga med att begränsa den globala temperaturökningen till under två grader celsius, och nå Hållbarhetsmålen till 2030, så måste vi agera omedelbart. Det finns lösningar för att förvalta vatten och klimat på ett bättre koordinerat sätt och alla samhällssektorer har en roll. Vi har helt enkelt inte råd att vänta, Gilbert Houngbo, ordförande för FN:s interationella fond för jordbruksutveckling, IFAD, i ett pressmeddelande.

World Water Development Report visar att vattenkvaliteten påverkas av ökande vattentemperatur och minskande halter av löst syre vilket leder till en sämre självrenande kapacitet i sötvattenförekomster. Samtidigt ökar riskerna för vattenföroreningar och spridning av  orsakade av smittämnen och gifter genom översvämningar och högre koncentrationer av föroreningar under torrperioder.
Störst blir påverkan i tropiska områden där många länder redan har stora utmaningar. FN varnar för att mindre ö-nationer helt kan raderas från kartan men även bergsregioner är extremt känsliga när glaciärer och snöhättor blir mätbart mindre över hela världen.

Förslagen på lösningar som lyfts fram i rapporten är två strategier. Anpassning och lindrande åtgärder. Anpassningen består av kombinationer av tekniska åtgärder och samhällsplanering inom flera områden. De lindrande åtgärderna handlar om fortsatt strävan att minska utsläppen av växthusgaser och öka åtgärder för kolsänkor. Inom vattenområdet finns enligt rapporten många områden att utforska här.

Avloppsreningsverk beräknas stå för 3-7 procent av alla växthusgasutsläpp. Det handlar dels om energiförbrukning och dels om de biokemiska processerna i reningen. Även orenat avloppsvatten som avger stora mängder metangas är en viktig källa. Rapporten pekar särskilt på att avloppsvatten innehåller mer energi än vad som egentligen behövs för reningsprocesserna. Uppskattningar visar att 80-90 procent av världens avlopp släpps ut orenat.
Införandet av modern avloppsrening som kan ta hand om metangasen för användning som biogas som i sin tur kan driva processerna är teknik som redan finns och används i flera länder. Det minskar klimatbelastningen väsentligt.

Författarna noterar också att vattenfrågorna lyser med sin frånvaro i de internationella klimatöverenskommelserna. Kostnaderna för åtgärder inom vattensektorn analyseras inte. De efterlyser nödvändig finansiering av vattenförvaltningen från alla länder och menar att det finns ökande möjligheter till integrerad anpassning och lindrande åtgärder i investeringsåtgärderna, som gör de mer attraktiva. Det skulle hjälpa till att lösa flera av FN:s Hållbarhetsmål.


Publicerad 2020-03-22 06:01

Uppdaterad 2020-03-22 06:01

Annons:
Wateraid