Sök
Cirkulation 3/19
partners logo

Ivelina Dimitrova, processingenjör, VA Syd. FOTO: VA Syd

Anammox utan ymp på full kapacitet

VA Syd startade en ny rejektvattenbehandling med Anammox utan tillsats av ymp vid Klagshamnsverket i Malmö. Den nya anläggningen togs i drift i december. Efter cirka tre månader har reaktorn uppnått full kapacitet.

Text/Ivelina Dimitrova/VA Syd

I december 2018 tog VA Syd i drift en ny nitritation-anammox reaktor för behandling av rejektvatten på Klagshamnsverket. Målet med den nya behandlingen är att på ett klimatsmart samt kostnadseffektivt sätt rena kvävet från det mycket ammoniumrika rejektvattnet från centrifugerna. Implementering av separat behandling av rejektvatten från slamavvattningen genom nitritation-anammox bidrar till minskade driftkostnader för luftning och dosering av extern kolkälla.

Jämfört med konventionell kväverening som sker genom nitrifikation/denitrifikation, kan luftnings- samt koldoseringsbehovet minskas med upp till 60 respektive 90 procent i en nitritation-anammox process (Anammox-Anaerobic Ammonium Oxidation). Anammoxbakterierna kan oxidera ammonium i närvaro av nitrit direkt till kvävgas med koldioxid som kolkälla.

Eftersom anammoxbakterierna växer extremt långsamt och har en fördubblingstid på 7 – 11 dagar vid 33 – 40°C, är det helt avgörande att kunna behålla dessa i processen och ackumulera en hög koncentration av biomassa. Detta åstadkoms med hjälp av att låta bakterierna växa i form av biofilm eller granuler. Vid designen av denna anläggning valdes en biofilmprocess med rörliga bärare.

Valet av process grundade sig på att VA Syd sedan 1990-talet har erfarenhet av MBBR-processer samt har bedrivit forskning kring implementering av nitritation-anammoxprocessen i huvudströmmen.

På grund av den långsamma tillväxten av anammoxbakterier samt för att påskynda utvecklingen av biofilm på bärarna, har många liknande processer startats upp med hjälp av ymp, det vill säga bakterier från en redan driftsatt process. Vi har istället valt att starta upp processen utan ymp eftersom förutsättningarna på Klagshamnsverket var goda med nitrifierande slam med hög slamålder som rötas mesofilt, vilket har visat sig i andra studier är en pålitlig källa för anammoxbakterier.

Annons:
Brandskydd 2019


Parallellt med idrifttagandet av reaktorn pågår studier som syftar till att undersöka uppstarten av processen, bland annat mäts den mikrobiologiska aktiviteten av de olika bakteriearterna som utvecklas i reaktorn.

Efter 82 dagar och några bakslag, kunde anammox-aktiviteten mätas och efter 95 dagar uppnåddes maximal kapacitet med vilket reaktorn förklarades vara i full drift. Idag behandlas 125 kg NH4/d, reduktionsgraden med avseende på ammoniumkväve och totalkväve är 86  respektive 70 procent.

Att uppnå ett mer kostnadseffektivt sätt att behandla den kväverika rejektvattenströmmen har varit en aktivitet i linje med VA Syds mål »Vara klimatneutralt och ener­gipositivt år 2030«.

En annan drivkraft vi på VA Syd har haft i detta projekt är att starta upp processen med endast egna resurser. I samarbete med Sweden Water Research, ett dotterbolag till VA Syd, vill vi bidra till större förståelse för vilka parametrar som är avgörande för en lyckad uppstart.

Nästa steg i detta arbete blir att analysera och studera utvecklingen av bakteriearterna i biofilmen med hjälp FISH (eng. fluorescence in suti hybridization) och DNA sekvensering. Syftet är att bekräfta att anammoxbakterierna finns i biofilmen i ett tidigt stadium samt att få kunskap om vilka arter av bakterier det rör sig om.

Vidare planeras det ett arbete med mätning av lustgasemissionerna från reaktorn där olika driftstrategier och riskparametrar (såsom låga syrehalt och hög nitrithalt) testas, för att uppnå en optimal process men minimal påverkan på miljön. Även detta är ett steg mot ett klimatneutralt avloppsreningsverk.

Stor energibesparing och minskad klimatpåverkan i kvävereningen med Anammox.

Idag har vi kunskap om att processen kan startas upp inom tre månader och utan tillsats av ymp.

Publicerad 2019-04-17 08:00

Uppdaterad 2019-04-17 08:00