Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 5/22

Litteraturgenomgång över anlagda våtmarkers förmåga att behandla gråvatten

Våtmarker Från Indien kommer denna litteraturgenomgång över olika våtmarkstypers förmåga att behandla vanliga komponenter i gråvatten. Framgång i avskiljningen kräver välutbildad personal. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Ojämn syrefördelning vid mätning av indrivning

Reningsverk Bedömning av halten löst syre i vatten kan ha felkällor, särskilt vid återluftning av vattnet. Den utrustning som används för indrivning kan ge en ojämn fördelning av syre, vilket ger en feltolkning av återluftningskoefficienten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Våtmarksväxters kapacitet att tåla och separera läkemedel och hygienprodukter

Läkemedel och våtmark Tre tropiska våtmarksväxter har undersökts beträffande sin förmåga att tolerera och avskilja nio läkemedel och hygienprodukter i olika koncentrationer. Arterna Ciperus haspan och Heliconia psittacorum var framgångsrika i lab och lyckades avskilja två av ämnena till 99 % och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Biomassetillväxt och vattenutnyttjande för slamodlat vinterkorn

Slam I vattenfattiga länder, som Jordanien i detta fall, är slamutnyttjande vid odling en viktig teknik. Här har vinterkorn odlats med slamtillförsel och med gott resultat. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Deammonifikation i huvudströmmen – ett praktikfall

Reningsverk I ett avloppsreningsverk i Tyskland har deammonifikation (anammox) införts i huvudströmmen. Hydrocykloner används för att anrika slamgranuler i det aktiva slammet. Kapaciteten i biosteget har efter omläggningen ökat betydligt. En planerad utbyggnad med konventionell teknik har ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 4/22

Över 25 miljoner personer i Storbritannien medger att de spolat ner tamponger, bindor, våtservetter och andra sanitetsprodukter i avloppet.

Uppströmsarbete I en egen undersökning har Storbritanniens största VA-bolag Thames Water studerat abonnenternas nedspolningsvanor av sanitetsprodukter. Resultatet är nedslående. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Betydelsen av olika fraktioner organiskt kol, med hög molekylvikt, för mikrobiologisk tillväxt i och underhåll av biofilm med ett oklorerat dricksvatten.

Biostabilitet En studie om sambandet mellan organiskt kol med hög molekylvikt och biostabilitet utryckt i mikrobiologisk tillväxtpotential (MGP). ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Fluorescensmätningar kombineras med maskininlärning för att övervaka mikrobiell kvalitet i dricksvatten i realtid

Realtidsmätning Det handlar om realtidsmätare för mikrobiell vattenkvalitet. Forskarna har använt en känslig, kontinuerlig, fluorescenssensor i kombination med maskininlärning för att förutsäga om allvarlig fekal kontaminering i vatten förekommer. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Hur påverkar uppfattningar om riskkommunikatörers egenskaper krisreaktioner?

Riskkommunikation Forskare har genom material från en större kokningsincident i Boston, USA, undersökt hur uppfattningar om olika intressenter/sociala strukturer påverkade hur invånarna reagerade på budskapet om vattenkokning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Genomgång av vattenbesparande metoder i Europeiskt lantbruk

Vattenbesparing Det europeiska lantbruket är på många håll ledande inom vattenbesparingsåtgärder. Såväl vattenskydd som -besparing är välutvecklad. Kinesiska forskare har gjort en litteraturstudie över dagsstatusen inom området. ... Läs mer

Annons:
Wateraid