Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 3/12

Korrelationen mellan indikatororganismer och förekomst av patogener i renat avloppsvatten

Det hydrologiska kretsloppet innebär att utsläpp av mer eller mindre renat avloppsvatten med rejäla halter patogener kommer att påverka vattenanvändingen nedströms. I dricksvattenföreskrifterna betonas behovet att ett tillräckligt antal barriärer för att ta bort sjukdomsbildarna fullständigt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Personliga erfarenheter från arbetet med instrumentering, kontroll och automation

Professor emeritus Gustaf Olsson, Lunds universitet, har på uppmaning av det engelska vetenskapliga förlaget Elsevier skrivit en artikel till tidskriften Water Research om sina stora erfarenheter från utvecklingen av ICA dvs Instrumentation, Control and Automation, där han är en av de ledande i ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Mönster av förhöjda salthalter i recipienter i närheten av vägar

I staten New York har stigande salthalter uppmätts i sjöar och vintervägsaltningen misstänks ligga bakom. En omfattande undersökning har genomförts i det skogrika, inte så tätbebyggda området Adirondack Park med 2,4 miljoner hektar inkluderande tusentals sjöar, för att hitta samband. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Reduktion av organiska spårämnen med ozonering och BAC efter biologisk avloppsbehandling. Fullskaleförsök

Vid avancerad avloppsrening, med speciellt intresse för separation av organiska spårämnen, östrogenicitet och icke specifik toxicitet, har effekten av kombinationen ozon plus biologiskt aktiverat kol undersökts i tre fullskaliga anläggningar för recirkulation av avloppsvatten i Queensland, ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Energi och ammonium från urin via en mikrobiell bränslecell

Urin svarar för 75% av kvävetillförseln till svenska avloppsverk. Traditionella metoder för kväveseparation är energikrävande, liksom den ursprungliga kväveutvinningen. Ett sätt att utnyttja energi från urinen och därtill återvinna kvävet som ammonium är via reaktioner i mikrobiella bränsleceller ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Internationell VA-utveckling 3/12

Nitrifierarnas tillväxthastighet i en aktivslamanläggnings interna recirkulation

Hög intern recirkulation av nitratrikt vatten i en fördenitrifikationsanläggning påverkar nitrifierarnas tillväxthastighet. Detta bör man ta hänsyn till vid dimensionering av nitrifikationsvolymerna. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Anaerob termisk rötning av slam med förtjockning och recirkulation

Kapaciteten i en rötkammare kan ökas genom förtjockning och recirkulation av slam. Både reduktion av slammängden och förbättrad gasproduktion kan erhållas. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Nytt koncept för ”kemikaliefri” NOM-avskiljning inom vattenrening: Nanofiltration med modifierade hållrumsmembran, HFc (Hollow Fiber Colour)

Inom nano4water klustret, en EU-finansierad koalition för FoU-projekt inom nanoteknologi för vattenrening, presenterades i slutet av april vid en workshop i Grekland (”Recent Advances in Nanotechnology-based Water Purification Methods”) ett nytt hållrumsmembran för nanofiltration som är anpassat ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Karaktärisering av naturligt löst organiskt material i ett nyligen översvämmat område

Karaktärisering av naturligt löst organiskt material i ett nyligen översvämmat område Chen och Zheng (2012) har undersökt hur halten naturligt organiskt material i ytvatten korrelerar mot olika andra vattenkemiska parametrar i ett dämt biflöde till Yangtzefloden i Kina. Jättedammen De tre ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Undersökning av hur väl några olika bakteriofager avskiljs i ultrafilter

I Göteborg byggs en extra barriär på Lackarbäcksverket mot smittspridning genom virus i dricksvatten. Beredningen kompletteras med ultrafiltering för att avskilja virus fysikaliskt. Virus är 10-30 nm stora och omständliga att detektera med gängse metoder. Hur väl fungerar ultrafilter (UF) som ... Läs mer

Annons:
Wateraid