Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 7/12

Hur reduktionen av mikroorganismer påverkas av val av biologisk reningsprocess och typ av desinfektion

På många håll ställs krav på reduktion av bakterier, virus och patogena protozoer vid utsläpp av kommunala avloppsvatten till rekreationsmiljöer under sommarmånaderna. Vanligtvis används E-coli och fekala coliformer som indikatorer för mikroorganismer. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Tidstrender av metaller och organiska föroreningar i slam

Inom ramen för ett miljöövervakningsprogram har provtagning och analys av metaller och organiska föroreningar i slam genomförts sedan 2004, där slam undersökts från 9 svenska avloppsreningsverk av varierande storlek. Analys har gjorts av 126 ämnen utvalda från EU.s vattendirektivlista och den finska ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Effekter på tillväxten av indikatororganismer efter olika rötnings- och avvattningsprocesser

En tillväxt av bakterier har i denna studie visatt sig ske efter rötnings- och avvattningsprocessen. Företrädesvis har detta skett efter termofila processer och vid avvattning med centrifuger. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Avskiljning av löst fosfor i dagvatten med uppgraderat sandfilter

Många dagvattenanläggningar avskiljer partiklar relativt bra. Svårare är att komma åt lösta ämnen. Då löst fosfor (fosfat) kan svara för merparten av dagvattnets fosforinnehåll har författarna gjort lab- och fältfiltreringar i Minnesota med inblandning av järnpartiklar i vanlig sand för att öka ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Jämförelse av olika metoder för känslighetsanalys vid modellering av dagvattenflöden och – kvalitet

Vid tillämpning av dagvattenmodeller är det viktigt att försöka kvantifiera osäkerheten; något som sällan görs, enligt artikelförfattarna från The International Working Group on Data and Models, som tillämpar fyra olika metoder på en regnhändelse i Melbourne, beräknad med den enkla modellen SIMPLE ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 7/12

Modellarbete med en upflow våtmark

En fältstudie av en pilotvåtmark för avloppsvatten med uppåtriktat flöde, flera medialager och många mätpunkter har genomförts i Florida. Resultaten har använts för att framgångsrikt modellera främst kvävedynamiken i anläggningen utgående från mjukvarukonceptet STELLA. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/12

Kontinuerlig driftövervakning av UV-aggregat genom nyutvecklade fluorescerande kiseloxidsensorer

En kontinuerlig och pålitlig övervakning av UV-aggregat är en förutsättning för att kunna säkerställa både en effektiv inaktivering och energibesparande drift. I denna studie redovisas pilotförsök med ett on-line trippel-parametrar övervakningssystem som baseras på speciellt utvecklade ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/12

Borttagning av TEP vid dricksvattenproduktion

Borttagning av TEP vid dricksvattenproduktion Ofärgade exopolymera partiklar (eng. Transparent exopolymer particle, TEP) är en vanlig fraktion i organiskt material i vatten. De är klibbiga, gel-liknande mikroskopiska partiklar som består av sura polysackarider vilka utsöndras av bakterier och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/12

Metagenomics-massiv parallellsekvensering för att studera biofilm

Tidskriften Economist hade ett temanummer om mikroorganismer i kroppen i somras. Av alla celler som finns i kroppen tillhör ungefär 10% människan, medan resten kontrolleras av andra organismer. Alien är här och har alltid varit här, skulle man kunna säga. På IWA World Congress 2012 i Busan i Korea var ett av ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/12

Ökad kvävering med samtidig energibesparing genom avancerad styrning och reglering

Vid tre konventionella aktivslamverk i Schweiz erhölls stora energibesparingar i samband med att avancerad styrning och reglering prövades. Samtidigt erhölls en ökad kväverening genom mer optimalt utnyttjande av reaktorvolymerna. ... Läs mer

Annons:
Wateraid