Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 3/12

Anaerob termisk rötning av slam med förtjockning och recirkulation

Kapaciteten i en rötkammare kan ökas genom förtjockning och recirkulation av slam. Både reduktion av slammängden och förbättrad gasproduktion kan erhållas. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Nytt koncept för ”kemikaliefri” NOM-avskiljning inom vattenrening: Nanofiltration med modifierade hållrumsmembran, HFc (Hollow Fiber Colour)

Inom nano4water klustret, en EU-finansierad koalition för FoU-projekt inom nanoteknologi för vattenrening, presenterades i slutet av april vid en workshop i Grekland (”Recent Advances in Nanotechnology-based Water Purification Methods”) ett nytt hållrumsmembran för nanofiltration som är anpassat ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Karaktärisering av naturligt löst organiskt material i ett nyligen översvämmat område

Karaktärisering av naturligt löst organiskt material i ett nyligen översvämmat område Chen och Zheng (2012) har undersökt hur halten naturligt organiskt material i ytvatten korrelerar mot olika andra vattenkemiska parametrar i ett dämt biflöde till Yangtzefloden i Kina. Jättedammen De tre ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Undersökning av hur väl några olika bakteriofager avskiljs i ultrafilter

I Göteborg byggs en extra barriär på Lackarbäcksverket mot smittspridning genom virus i dricksvatten. Beredningen kompletteras med ultrafiltering för att avskilja virus fysikaliskt. Virus är 10-30 nm stora och omständliga att detektera med gängse metoder. Hur väl fungerar ultrafilter (UF) som ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Nöjdare kunder ger stabilare intäkter

Vattenföretag möter många olika utmaningar som på olika sätt påverkar ekonomi och finansiering av verksamheten. Att öka avgifterna är politiskt svårt. Möjligheten att öka antalet kunder är begränsat. Går det att öka intäkterna? Är man hänvisad enbart till att sänka kostnaderna? Roger Eatwell, från ... Läs mer

Annons:
VAK2023c
Internationell VA-utveckling 3/12

Korrelationen mellan indikatororganismer och förekomst av patogener i renat avloppsvatten

Det hydrologiska kretsloppet innebär att utsläpp av mer eller mindre renat avloppsvatten med rejäla halter patogener kommer att påverka vattenanvändingen nedströms. I dricksvattenföreskrifterna betonas behovet att ett tillräckligt antal barriärer för att ta bort sjukdomsbildarna fullständigt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Personliga erfarenheter från arbetet med instrumentering, kontroll och automation

Professor emeritus Gustaf Olsson, Lunds universitet, har på uppmaning av det engelska vetenskapliga förlaget Elsevier skrivit en artikel till tidskriften Water Research om sina stora erfarenheter från utvecklingen av ICA dvs Instrumentation, Control and Automation, där han är en av de ledande i ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Att förstå vad bra styrning och bra vattentjänster är

Hur arbetar vattenföretag i Europa? Vilka lagar och förordningar reglerar dem och deras service? Vem avgör vad som är bra styrning och bra service? Hur öppna är privata, kommunala eller statliga vattenföretag gentemot kunder och konsumenter? ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Urval av representativa framväxande mikroföroreningar för dricksvattenbehandlingsstudier

I takt med att den analytiska kemin utvecklas, har möjligheten att detektera låga halter föroreningar också i dricksvatten vuxit. Kanske är detta främst en konsekvens av teknikutveckling, eller så är det tecken på att vårt hydrologiska kretslopp blir allt mer ansträngt genom allt större användning av ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Identifikation av ozonerings-biprodukter

Vid beredning av ytvatten till dricksvatten är ozonering en attraktiv metod för att desinficera och oxidera organiskt material, särskilt persistenta föreningar. Dock är oxidationen sällan fullständig, det vill säga att allt organiskt material oxideras till koldioxid och vatten. Vid ozonering av ... Läs mer

Annons:
Paab 2022