Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 4/12

Reduktionsgraden av 117 olika substanser vid biologisk behandling i reningsverk med olika utformning

117 mikroföroreningars reduktion i 19 olika behandlingslinjer vid avloppsreningsverk i Europa redovisas i denna studie. Bland substanserna återfinns metaller, läkemedel, hormoner och ett antal organiska föreningar. Halter och detekterad frekvens redovisas för inkommande och behandlat vatten samt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

En hydraulisk Monte-Carlo-modell för vattenförbrukning i bostäder

NSRP-modellen (Neyman-Scott Rektangular Pulse) för att modellera vattenuttag bygger på en lösning av ett icke-linjärt optimeringsproblem. Lösningen behandlar teoretiska händelser som representerar en syntetisk efterfrågeserie (med samma sannolikhet) och observerade händelser (fältmätningar) ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Soldriven UVB desinfektion för dricksvatten

UV-tekniken har kommit att accepteras över hela världen som ett tekniskt och juridiskt säkert sätt att desinficera vatten, vilket ger ett nytt sätt att skydda folkhälsan och tillåter utveckling av nya källor till vattenförsörjning. Nu utvecklas metoder för kontinuerlig desinfektion av vatten med hjälp ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Reflektion från årets Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Brisbane/Australia

I sitt öppningstal uppmanade Glen Daigger, IWA President, deltagarna av den nionde LET-konferensen med ett slående motto att ompröva sin inställning till riskhantering inom VA-sektorn: ”We should never take risks, we should always manage risks!” Den här inriktningen borde man definitivt ha i åtanke när ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Korrelationen mellan indikatororganismer och förekomst av patogener i renat avloppsvatten

Det hydrologiska kretsloppet innebär att utsläpp av mer eller mindre renat avloppsvatten med rejäla halter patogener kommer att påverka vattenanvändingen nedströms. I dricksvattenföreskrifterna betonas behovet att ett tillräckligt antal barriärer för att ta bort sjukdomsbildarna fullständigt ... Läs mer

Annons:
VAK2023c
Internationell VA-utveckling 3/12

Personliga erfarenheter från arbetet med instrumentering, kontroll och automation

Professor emeritus Gustaf Olsson, Lunds universitet, har på uppmaning av det engelska vetenskapliga förlaget Elsevier skrivit en artikel till tidskriften Water Research om sina stora erfarenheter från utvecklingen av ICA dvs Instrumentation, Control and Automation, där han är en av de ledande i ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Mönster av förhöjda salthalter i recipienter i närheten av vägar

I staten New York har stigande salthalter uppmätts i sjöar och vintervägsaltningen misstänks ligga bakom. En omfattande undersökning har genomförts i det skogrika, inte så tätbebyggda området Adirondack Park med 2,4 miljoner hektar inkluderande tusentals sjöar, för att hitta samband. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Reduktion av organiska spårämnen med ozonering och BAC efter biologisk avloppsbehandling. Fullskaleförsök

Vid avancerad avloppsrening, med speciellt intresse för separation av organiska spårämnen, östrogenicitet och icke specifik toxicitet, har effekten av kombinationen ozon plus biologiskt aktiverat kol undersökts i tre fullskaliga anläggningar för recirkulation av avloppsvatten i Queensland, ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Energi och ammonium från urin via en mikrobiell bränslecell

Urin svarar för 75% av kvävetillförseln till svenska avloppsverk. Traditionella metoder för kväveseparation är energikrävande, liksom den ursprungliga kväveutvinningen. Ett sätt att utnyttja energi från urinen och därtill återvinna kvävet som ammonium är via reaktioner i mikrobiella bränsleceller ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/12

Nitrifierarnas tillväxthastighet i en aktivslamanläggnings interna recirkulation

Hög intern recirkulation av nitratrikt vatten i en fördenitrifikationsanläggning påverkar nitrifierarnas tillväxthastighet. Detta bör man ta hänsyn till vid dimensionering av nitrifikationsvolymerna. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022