Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 8/12

Egenskaper hos slam torkat i vassbäddar

Användningen av vassbäddar för att torka slam ökar. Här beskrivs slamkvaliteten från tre fullskaletillämpningar för kommunalt avloppsslam i Danmark och Spanien, inklusive näringsinnehåll, tungmetaller och indikatorbakterier. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/12

Luftningsstrategi vid behandling av vatten med måttliga kvävehalter i dränkta, delvis luftade biofilter

I labskala har ett dränkt biofilter testats med avseende på separation av kväve och organiskt material. Endast övre delen av filtret, av puzzolanmaterial, luftades. Goda resultat erhölls vid ammoniumhalter > 2 mg N/l. Parallell kolreduktion, nitrifikation och denitrifikation påvisades i filtret. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/12

NOM-karakterisering inom dricksvattenberedning: överblick av analysmetoder

Nya masspektrometiska metoder gör att det finns många val av lämpliga metoder vid uppföljning av råvattenkvalitet och optimering av NOM-reduktion. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/12

"Är det säkert?" Riskuppfattning och dricksvatten i en utsatt befolkning

Dricksvattenförsörjning är mer än en rent teknisk fråga. Det vet alla som arbetar i branschen men då de flesta av oss både till utbildning och profession är tekniker, brukar svaren på frågorna ändå oftast uttryckas som nya tekniska lösningar. I en artikel om upplevd dricksvattensäkerhet flyttar de ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/12

Nedbrytning av läkemedelsrester med oxidativa behandlingsprocesser vid olika pH

Hormonstörande ämnen (endocrine disruptors) förekommer i många vatten, men halterna varierar och är ofta så låga att de inte kan detekteras med de metoder som används för miljö- och kvalitetsövervakning. Dock är moderna analysmetoder likväl tillräckliga för att mäta halter ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Internationell VA-utveckling 7/12

Arbeta integrerat med drift och underhåll av vattensystem i städer

Vattenservice i städer måste hanteras mer dynamiskt, rationellt och effektivt än som sker för närvarande. Ett paradigmskifte, ett nytt synsätt, krävs för att vattensystemen ska kunna vårdas, underhållas och utvecklas bättre och integrerat med verksamheten i anläggningarna – vattenverk, reningsverk, ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Desinfektion av vattenledningssystem förorenat med adenovirus och E coli genom användande av perättiksyra och natriumhypoklorit

Finska forskare har undersökt om det går att sanera ett ledningsnät från virussmitta och E.coli-smitta genom desinfektion med perklorättiksyra och natriumhypoklorit. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Virus i dricksvatten från grundvatten utan desinfektion

Hur vanligt är det med enteriska virus (magsjukevirus) i grundvatten som distribueras utan desinfektion? Det undersökte amerikanska forskare i 14 samhällen i Wisconsin. Resultatet pekar på att magsjukevirus är vanligare där. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Hur reduktionen av mikroorganismer påverkas av val av biologisk reningsprocess och typ av desinfektion

På många håll ställs krav på reduktion av bakterier, virus och patogena protozoer vid utsläpp av kommunala avloppsvatten till rekreationsmiljöer under sommarmånaderna. Vanligtvis används E-coli och fekala coliformer som indikatorer för mikroorganismer. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/12

Tidstrender av metaller och organiska föroreningar i slam

Inom ramen för ett miljöövervakningsprogram har provtagning och analys av metaller och organiska föroreningar i slam genomförts sedan 2004, där slam undersökts från 9 svenska avloppsreningsverk av varierande storlek. Analys har gjorts av 126 ämnen utvalda från EU.s vattendirektivlista och den finska ... Läs mer

Annons:
Wateraid