Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 6/22

Danskt grundvatten – bäst kontrollerat i världen

Grundvatten Gedigen rapportering kring danskt grundvatten och vattenförsörjning vid IWA:s världsvattenkongress. Kan inspirera även i Sverige. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Översikt om förbättrad riskkommunikation genom läskunnighet om miljöhälsofrågor

Kommunikation Meddelanden och material utvecklat för att kommunicera risk till allmänheten blir ofta missförstådd. Detta för att allmänheten missuppfattar riskerna, då vetenskaplig information ofta är komplex. Åtgärderna blir då felaktiga. Ett samarbete mellan VA-förvaltningen Tuscon Water och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Varför vi behöver stoppa föroreningar vid källan

Uppströmsarbete Marine Conservation Society är en non-profit-organisation i Storbritannien. Medlemmarna är personer med stort intresse för vattenmiljön. De har lämnat ett antal förslag till åtgärder till regering, företag, individer och vattenföretag. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Marknadsföra vattenbesparing genom duschvanor: genomgång av VA-organisationers hemsidor i OECD-städer

Vattenbesparing Personlig hygien svarar för 30-45 procent av ett hushålls vattenanvändning, i OECD-länderna. Den största delen av den volymen är duschvatten. Snålare VVS-utrustning, som effektiva duschmunstycken är en dellösning för att få ned vattenanvändningen men minst lika viktigt är förändrade ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Förekomst av mikroplast efter konventionell kemisk fällning och nanofiltrering vid tre stora vattenverk som försörjer Paris

Denna studie är gjord för att utvärdera kontaminering av mikroplast (MP) partiklar i inkommande råvatten (från tre olika floder i Parisregionen), i dricksvattnet från respektive VV och i ett av de tillhörande distributionsnäten. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling

Att övervaka mikrobiell kvalitet i dricksvattennätet

Den 23 augusti ventilerades Mikael Danielssons licentiatavhandling ”Mikrobial monitoring of drinking water systems” vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH i Lund. Opponent var professor Olof Bergstedt från Göteborg Kretslopp och vatten och Chalmers. Mikael Danielssons ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Metanavgång vid lagring och torkning av mekaniskt avvattnat rötat avloppsslam

Metangas Metan är svårnedbrytbart. En fullständig nedbrytning kräver tillförsel av extern energi. Vanliga reningsmetoder för gaser som gastvättar, aktivt kol och UV-ljus fungerar dåligt. Det bästa är att i görligaste mån utforma metanemitterande delsteg i ett reningsverk med rötning så att ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Tio års erfarenheter av GAK som slutsteg i ett avloppsreningsverk

Granulerat aktivt kol I ett befintligt filtersteg med tio filtreringsenheter i Tyskland har sex filter byggts om till kolfilter för att avlägsna mikroföroreningar. Kolfiltrens gångtid innan reaktivering av kolet sker styrs av COD-avskiljningen. Driftkostnaden uppgår till ca 4 cent/m3. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Behandling av tungmetaller i surt gruvdränage med aska från pyrolys av hushållsavfall

Tungmetaller Förbränning av hushållsavfall via pyrolys genererar stora mängder alkalisk aska. Den kan användas till avskiljning av tungmetaller i sura dränvatten från gruvor visas i denna labstudie från Kina. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Elektrokemisk defluoridering av vatten

Råvatten Optimala betingelser för defluoridering av vatten i elektrokemisk processreaktor beskrivs. Hydraulik, elektrodavstånd och strömtäthet diskuteras och förändringar av anodytorna beskrivs utifrån mikroskopi. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 79 >>