Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av vinster för avloppsverk med scenarion för källseparering av urin i ett urbant avrinningsområde

Urinsortering Urinsortering kan minska toppbelastningar av näring på avloppsverk. Här har olika scenarios för införande av urinsortering undersökts, bl a har bara vissa arbetsplatser innefattats. Även mängden växthusgaser kan minskas. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Kompakt verk alternativ till konventionella slamavskiljare i centrala Florida

Småskalig rening Ett paketverk baserat på SBR-teknik med aktivt slam har provats i småhusskala i Florida. Slamavskiljare med infiltration kan behöva uppgraderas och här har goda resultat för kväve, BOD och coliforma bakterier uppnåtts. Ett närliggande grundvattenrör har provtagits och visar måttlig ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Årstidsvariationer av enteriska* virus i grundvattenmagasin för dricksvattenproduktion

Grundvatten Förekomst och årstidsvariationer av tarmvirus i grundvatten har kartlagts i en nyligen publicerad artikel. Förekomst av dessa virus i vatten orsakar ett stort antal sjukdomsfall världen över. Undersökningen har gjorts under en hydrologisk cykel för att mikrobiologiska risker varierar med ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Danskt grundvatten – bäst kontrollerat i världen

Grundvatten Gedigen rapportering kring danskt grundvatten och vattenförsörjning vid IWA:s världsvattenkongress. Kan inspirera även i Sverige. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Översikt om förbättrad riskkommunikation genom läskunnighet om miljöhälsofrågor

Kommunikation Meddelanden och material utvecklat för att kommunicera risk till allmänheten blir ofta missförstådd. Detta för att allmänheten missuppfattar riskerna, då vetenskaplig information ofta är komplex. Åtgärderna blir då felaktiga. Ett samarbete mellan VA-förvaltningen Tuscon Water och ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Internationell VA-utveckling 6/22

Varför vi behöver stoppa föroreningar vid källan

Uppströmsarbete Marine Conservation Society är en non-profit-organisation i Storbritannien. Medlemmarna är personer med stort intresse för vattenmiljön. De har lämnat ett antal förslag till åtgärder till regering, företag, individer och vattenföretag. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Marknadsföra vattenbesparing genom duschvanor: genomgång av VA-organisationers hemsidor i OECD-städer

Vattenbesparing Personlig hygien svarar för 30-45 procent av ett hushålls vattenanvändning, i OECD-länderna. Den största delen av den volymen är duschvatten. Snålare VVS-utrustning, som effektiva duschmunstycken är en dellösning för att få ned vattenanvändningen men minst lika viktigt är förändrade ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Förekomst av mikroplast efter konventionell kemisk fällning och nanofiltrering vid tre stora vattenverk som försörjer Paris

Denna studie är gjord för att utvärdera kontaminering av mikroplast (MP) partiklar i inkommande råvatten (från tre olika floder i Parisregionen), i dricksvattnet från respektive VV och i ett av de tillhörande distributionsnäten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling

Att övervaka mikrobiell kvalitet i dricksvattennätet

Den 23 augusti ventilerades Mikael Danielssons licentiatavhandling ”Mikrobial monitoring of drinking water systems” vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH i Lund. Opponent var professor Olof Bergstedt från Göteborg Kretslopp och vatten och Chalmers. Mikael Danielssons ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Metanavgång vid lagring och torkning av mekaniskt avvattnat rötat avloppsslam

Metangas Metan är svårnedbrytbart. En fullständig nedbrytning kräver tillförsel av extern energi. Vanliga reningsmetoder för gaser som gastvättar, aktivt kol och UV-ljus fungerar dåligt. Det bästa är att i görligaste mån utforma metanemitterande delsteg i ett reningsverk med rötning så att ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 78 >>