Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 8/22

Skillnader mellan rör- och kanaltransport för avloppsvatten på landsbygd; näring och bakteriell status

Ledningsnät En enkel transportmöjlighet för avlopp på avlägsen landsbygd i utvecklingsländer är kanaler. Blir det någon kvalitetsskillnad under transporten i rörnät eller kanaler? Fyra system av vart slag har uppmätts. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Val av mikroföroreningar för analys i kommunalt avloppsvatten

Tysklands miljödepartement har tagit fram en lista med 40 prioriterade ämnen som via utsläpp av avloppsvatten kan orsaka problem för mark och vatten. Indirekt inverkan på grundvatten och dricksvatten har dock inte beaktats. Ämnena i listan ska vara ekotoxikologiskt viktiga och kunna analyseras med god ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Dosering av tvåvärt järn direkt i inloppet till ett avloppsreningsverk för att minimera svavelväteproblem

Reningsverk I ett tyskt avloppsreningsverk kunde lukt- och korrosionsproblem orsakade av svavelvätebildning i tryckavloppsledningar motverkas genom tillsats av flytande tvåvärt järn (FeCl2) något uppströms inloppets samlingsbrunn. Denna brunn var utformad för att avgasa det inkommande ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Restaurangjätte i Storbritannien bötfälls för att ha släppt ut fett som satte igen avloppssystem

Uppströmsarbete En av Storbritanniens största restaurangkedjor har dömts att betala £90 000 för att ha släppt ut stora mängder fett i Thames Waters avloppssystem i Oxfordshire. Thames Water har producerat en omfattande rapport. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Övervakning med UV-Vis spektrofotometer av rå- och dricksvattenkvalitet för kontroll av beredningen – en översyn av aktuella tillämpningar

I artikeln sammanfattas tekniken för och tillämpningarna av online UV-Vis spektrofotometrar för hantering dricksvattenkvalitet under de två senaste decennierna. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 8/22

Effektbaserade mätningar av kemisk kvalitet förbättrar övervakning och kontroll av dricksvattenförsörjningen

Dricksvatten En ganska ny analysmetod för att förstå riskerna av kombinationer av kemiska ämnen är effektbaserad övervakning (eng. effect based monitoring, EBM). Kombinationseffekten kallas ibland cocktail-effekten. Forskare har sammanställt uppgifter om EBM från olika vattenförsörjningssystem ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Lägg inte alla ägg i samma korg: sociala perspektiv på avsaltning och vattenåtervinning i Israel

Israel har ambitiösa mål kring avsaltning och vattenåtervinning, tekniker som beslutsfattare ser som nycklar för att utveckla vattensäkerhet. Trots det är kunskapen låg om vad olika intressenter i området egentligen anser. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Hålfiber nanofilter (HFNF) membran för beredning av ytvatten – utvärdering av prestanda i pilotskala

Hålfibermembran Fyra membrantyper olika hålfiber nanofilter membran har använts i försöka för att undersöka hur material och uppbyggnad skiljer dem åt. Syftet med studien är att jämföra prestandan för dessa med ett och samma ytvatten och utvärdera deras potenital för uppskalning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Hydrogeokemi, statistik och utforskande kartläggning för att spåra grundämnen i grundvatten

Grundvatten Forskare har undersökt grundvattenkvalitet på Sardinien i en omfattande studie där 1 227 platsers grundvatten provtogs med avseende på en mängd geokemiska parametrar. Detta för att uppskatta de regionala tröskelvärdena för tjugosju grundämnen. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Dricksvattenkriserna i Flint och Havelock North: Ett misslyckande för riskförvaltningen av folkhälsan

Artikeln analyserar orsaker, följder och utvärdering av två separata misslyckande för kommunal dricksvattenförsörjning mellan 2014 och 2016. Dels i Flint, Michigan, USA och i Havelock North, Nya Zeeland. Två OECD-länder som generellt har hög nivå på teknik, kunnande och lagstiftning. Båda händelserna ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 79 >>