Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 8/21

Avsyrning genom dosering av kalciumkarbonat i pulverform i kombination med ultrafilter

Dricksvatten I försök har finmald kalciumkarbonat (pulver) doserats i matarvattnet till ett ultrafilter för att öka hårdheten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Ytvattenintrång, markanvändningspåverkan och bakterier i grunda grundvattenbrunnar

Dricksvatten Grunda grundvattenbrunnar används i mycket stor omfattning till dricksvattenförsörjning, särskilt i mindre samhällen och för enskild vattenförsörjning. Det finns minst 400 000 sådana brunnar i Sverige, enligt SGU:s uppskattningar. Hot mot vattenkvaliteten kan uppstå genom ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

EurEau:s rekommendationer om EU:s nollvision kring utsläpp

EU Den europeiska paraplyorganisationen inom VA har tagit fram rekommendationer apropå EU:s nollvision om skadliga utsläpp. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Erosionsgraden i olika delar av dagvattenledningar som funktion av olika parametrar

Dagvatten Erosionen av sediment i dagvattenledningar har modellerats som funktion av vattenhastighet, ledningslutning, partikelstorlek och sedimenttjocklek. Pilotförsök har utförts och matematiska modeller har formulerats för olika positioner i ledningen. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 7/21

Utmaningar för utveckling av avloppsvattenhanteringen i de rurala delarna av Kina

Småskaliga avlopp Avloppshantering är på en övergripande nivå beroende av kloka val av teknik, organisation och finansiering. Kinas provinser har fått central uppmaning att ta itu med avloppsproblematiken. Utfallet har varierat mycket mellan provinserna och orsakerna därtill diskuteras. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Optimering av parametrar för mikrobiella bränsleceller

Reningsverk Kunskaperna om mikrobiella bränsleceller ökar och en kommersialisering närmar sig sannolikt. I denna reviewartikel diskuteras olika drift- och omgivningsparametrars inflytande på elektricitetsgenerering och COD-reduktion. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Verktyg för uppströmsarbete i Sverige: Incitament och utmaningar

Uppströmsarbete I en artikel av Emma Fältström och Sara Gustavsson vid Linköpings universitet studeras förutsättningarna för uppströmsarbete vid svenska avloppsreningsverk. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Avskiljning (GAC) av PFAS ur dricksvatten i fullskala

Dricksvatten Avskiljning av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) ur dricksvatten – utvärdering av kolfiltrering (GAC) och flödeshastighet efter två års drift i full skala. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Tillit till dricksvattenkvalitet - riskuppfattning och transparens

Kommunikation Forskare i Nederländerna har undersökt hur olika vattenabonnenter upplever sin vattenkvalitet och eventuella risker. Slutsatsen är att de flesta i Nederländerna litar på dricksvattnet men att vissa grupper är mer bekymrade över vattenkvaliteten och dess antagna hälsoeffekter än andra. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 72 >>