Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 1/23

Analys av koldioxideffektiviteten vid produktion och distribution av dricksvatten – uppskattning av lägsta möjliga utsläpp av växthusgaser

Klimat I Sverige pågår ett arbete för ett klimatneutralt VA till 2030, där branschen gemensamt söker hitta verktyg för att uppskatta den totala klimatpåverkan och där det idag finns verktyg för att beräkna den klimatpåverkan driften av va-anläggningar bidrar med. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Gummipackningar lakar mer ämnen än förväntat till dricksvattenledningsnätet

Ledningsnät Forskarna gör en omfattande undersökning av vilka ämnen som kan lakas ur från polyetenrör (PE) vid kontakt med dricksvatten. Vid försöken upptäcktes urlakning av gummitätningar som används i ventiler, vattenkranar och andra inkopplingspunkter i ledningsnätet. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Diffus grundvattenförorening i jordbruksområden. Erfarenheter från Danmark och England

Grundvatten Diffus grundvattenförorening med nitrater och pesticider är ett problem i jordbruksområden. Ansvarsfördelningen är ofta oklar och här meddelas erfarenheter från Danmark och England. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Numeriska och experimentella studier av desinfektion i UV-reaktorer

UV-desinfektion Flöde och reaktorkonfigurationens betydelse för desinfektionen i UV-reaktorer har undersökts med beräkningsmodell och experiment. Olika lågtrycksreaktorer har provats och det var inte optimalt att maximera antalet UV-lampor. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Omgivningsfaktorers påverkan på syreöverföringen i luftade våtmarker

Våtmarksrening Syreöverföringen i luftade våtmarker beror bl a på lufttryck och temperatur. Två orter på olika höjd i Sydamerika har undersökts m a p syreindrivning. Våtmarker har simulerats i pilotskala. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 1/23

Ozonproduktion av syre från elektrolys

Reningsverk Elektrolys med grön el för att producera energirik och lagringsbar vätgas kommer att öka kraftigt i Tyskland. Vid elektrolysen erhålls också syrgas, som idag sällan kommer till användning. Om elektrolysanläggningarna samlokaliseras med avloppsreningsverk finns användningsområden för ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Avloppsvattenbehandling med ozon – inverkan på bakteriell status

Avloppsrening I ett avloppsreningsverk i Tyskland har ozon använts för att förbättra det renade avloppsvattnets innehåll av både bakterier och mikroföroreningar. Det visade sig att ingen effekt erhölls för totalantalet bakterier, medan E. coli och enterokocker minskade med 1 – 2 tiopotenser. För olika ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Att göra VA-förvaltning i urban miljö påtaglig för allmänheten genom digitala lösningar

Digital kommunikation Allt fler digitala lösningar har som mål att öka allmänhetens medvetenhet om specifika aspekter av VA-förvaltning i urban miljö. Det finns dock bara begränsat stöd för relevansen och effektiviteten av såna digitala lösningar och deras effekt på flera plan. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Vattenkvalitet vid bevattning i Libanon

Bevattning Bevattningsvatten till växtodlingar är en resurs som blir allt knappare och intresse måste riktas mot sämre råvattenkvaliteter. Här jämförs tre olika vattenkällor – grundvatten, ytvatten och behandlat avloppsvatten – för bevattning i Libanon. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/22

Avloppsbaserad SARS-CoV-2: Flödesbedömning via tre parametrar

Epidemiologi Avloppsbaserad epidemiologi (WBE) förutsätter en god kontroll av avloppsvattenmängderna för att kunna räkna bakåt till antalet smittade individer. Här användes konduktivitet, ammoniumkväve och ortofosfat som mått på avloppsvattnets spädning. Uppföljning har gjorts på sex platser i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 6 ... 79 >>