Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 2/23

Modell för ammoniumavskiljning i poleringsdammar efter anaerob behandling

Reningsverk Efter behandling av avloppsvatten i en anaerob slamfilmsreaktor återstår en hel del kväve, fosfor och anaeroba bakterier. Möjlig komplettering är poleringsdammar och en modellansats för beräkning av pH och ammonium i sådana visas här. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Cirkulär modell: Förändring av avloppsverk till resursfabriker i Saudiarabien

Reningsverk Cirkulär ekonomi, kostnadsminskningar och begränsning av växthusgaser diskuteras i artikeln som intressant nog kommer från ett universitet i Saudiarabien och utgår från Gulfregionens miljö. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Avskiljning av veterinärmedicinska antibiotika i snabba anaeroba bioreaktorer: kontinuerliga och satsvisa studier

Reningsverk Vanliga antibiotika från svinuppfödning bör hindras från att spridas i naturen. Sulfametizol (SMZ), Enrofloxacin (ENR) och Klortetracyklin (CTC) har undersökts med avskiljning i anaeroba bioreaktorer. CTC avskildes med adsorption, ENR med en kombination av adsorption och biologisk ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Analys av koldioxideffektiviteten vid produktion och distribution av dricksvatten – uppskattning av lägsta möjliga utsläpp av växthusgaser

Klimat I Sverige pågår ett arbete för ett klimatneutralt VA till 2030, där branschen gemensamt söker hitta verktyg för att uppskatta den totala klimatpåverkan och där det idag finns verktyg för att beräkna den klimatpåverkan driften av va-anläggningar bidrar med. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Gummipackningar lakar mer ämnen än förväntat till dricksvattenledningsnätet

Ledningsnät Forskarna gör en omfattande undersökning av vilka ämnen som kan lakas ur från polyetenrör (PE) vid kontakt med dricksvatten. Vid försöken upptäcktes urlakning av gummitätningar som används i ventiler, vattenkranar och andra inkopplingspunkter i ledningsnätet. ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Internationell VA-utveckling 1/23

Diffus grundvattenförorening i jordbruksområden. Erfarenheter från Danmark och England

Grundvatten Diffus grundvattenförorening med nitrater och pesticider är ett problem i jordbruksområden. Ansvarsfördelningen är ofta oklar och här meddelas erfarenheter från Danmark och England. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Numeriska och experimentella studier av desinfektion i UV-reaktorer

UV-desinfektion Flöde och reaktorkonfigurationens betydelse för desinfektionen i UV-reaktorer har undersökts med beräkningsmodell och experiment. Olika lågtrycksreaktorer har provats och det var inte optimalt att maximera antalet UV-lampor. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Omgivningsfaktorers påverkan på syreöverföringen i luftade våtmarker

Våtmarksrening Syreöverföringen i luftade våtmarker beror bl a på lufttryck och temperatur. Två orter på olika höjd i Sydamerika har undersökts m a p syreindrivning. Våtmarker har simulerats i pilotskala. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Ozonproduktion av syre från elektrolys

Reningsverk Elektrolys med grön el för att producera energirik och lagringsbar vätgas kommer att öka kraftigt i Tyskland. Vid elektrolysen erhålls också syrgas, som idag sällan kommer till användning. Om elektrolysanläggningarna samlokaliseras med avloppsreningsverk finns användningsområden för ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Avloppsvattenbehandling med ozon – inverkan på bakteriell status

Avloppsrening I ett avloppsreningsverk i Tyskland har ozon använts för att förbättra det renade avloppsvattnets innehåll av både bakterier och mikroföroreningar. Det visade sig att ingen effekt erhölls för totalantalet bakterier, medan E. coli och enterokocker minskade med 1 – 2 tiopotenser. För olika ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 ... 78 >>