Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 1/22

Separation av fluorid med behandlad bentonit

Avlopp Förmågan hos bentonit att separera fluorid från vattenlösning har visats kunna förbättras genom behandling med aluminiumsalt. Även syrabehandling har medfört förbättring. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Odling av mikroalger i avloppsvatten från fiskodling

Avlopp Optimerad odling av Chlorella vulgaris-alger med näring från avloppsvatten från odling av fisken tilapia kan vara en bas för produktion av bioetanol. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Filtrering genom aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Avlopp Minskning av oönskade mikroföroreningar i avloppsvatten kan ske med ozon, aktivt kol i pulverform (PAK) eller granulerat aktivt kol (GAK) i filter. Filtrering genom GAK har vissa fördelar som redovisas i denna artikel. Den viktigaste dimensioneringsparametern för GAK-filtrering är ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Tio års erfarenhet med pulverkol för avskiljning av mikroföroreningar från avloppsvatten

Avlopp I ett tyskt avloppsreningsverk med biobäddar och slutfiltrering har en anläggning för behandling med aktivt kol i pulverform infogats för att bättre kunna avskilja oönskade mikroföroreningar. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/22

Återvinning av kommunalt avloppsvatten som renats med membranteknik

Avlopp Nya EU-regler finns nu för återvinning av kommunalt avloppsvatten. De strängaste kraven gäller för bevattning av växande grödor som kan ätas i rått tillstånd. Reningsteknik som baseras på membran ger goda möjligheter att uppfylla de nya kraven. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 1/22

Om mikroföroreningar: en holistisk approach

Uppströmsarbete EurEau, den europeiska paraplyorganisationen inom VA med EU-länder som medlemmar, har presenterat ett så kallat position paper. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Föroreningskarakteristika för gatudagvatten

Dagvatten Fördelningen av metaller och organiskt material i partiklar i gatudagvatten från två mätställen presenteras för olika partikelstorleksklasser. Mätningarna, som är gjorda i en stor kinesisk stad, tar särskilt fasta på den första avrinningen (first flush) vid regn. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Askiljning av näring och tungmetaller från dagvatten i biofilter med olika media

Dagvatten För att avskilja näring och metaller ur dagvatten provas planterade biofilter. Här har flera olika media använts i filtret och de har jämförts med oplanterade ytor i pilotskala. Provade media med växter har lyckats bättre än planterade och oplanterade sandfilter. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Avskiljning av mikroplaster från avloppsvatten

reningsverk Avskiljning av mikroplaster från avloppsvatten med elektrokoagulering plus elektroflotation eller membranfiltrering. Många mikroplaster passerar genom avloppsverk och det är intressant att se vad kompletterande processer kan uträtta för att separera dessa. Här provas ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Partiklar i gaturegnvatten

Dagvatten I denna artikel studeras partikelinnehållet i dagvatten som har runnit av från en centralt belägen gata i Tyskland. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
<< 1 2 3 4 5 ... 71 >>