Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 3/23

Kan naturliga polymerer användas till att skörda mikroalger?

Alger Att extensivt odla alger med låg resursåtgång är möjligt, men att rationellt skörda alger från vattenmiljön är knepigare. Här redovisas erfarenheter, bland annat med naturliga polymerer som koagulanter. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/23

Luktreduktion med biofilter och UV-teknik

Lukt Biofilter har sedan 1950-talet ofta använts för att ta bort dålig lukt som uppkommer vid hantering och rening av avloppsvatten. Under senare år har UV-tekniken utvecklats betydligt för detta syfte och erbjuder idag många fördelar jämfört med biofilter. I Ruhrområdet pågår utbyte av ett stort antal ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/23

Vitt skum i renat avloppsvatten

Reningsverk Vitt skum i utgående vatten från avloppsreningsverk kan bero på tensidrester från tvätt- och rengöringsmedel, men också på biologiska tensider. Sådana kan bildas om aktivt slam får lång uppehållstid i det biologiska reningsstegets sedimentering. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/23

Mätning av den spektrala absorptionskoefficienten (SAK) i avloppsreningsverk

Reningsverk Dämpningen av UV-ljus med våglängden 254 nm kan användas för att bestämma innehållet i vatten av ämnen som absorberar ljus av denna våglängd. Mätningen fungerar bäst för ett partikelfritt renat avloppsvatten. SAK kan då användas för att indirekt mäta halterna av vissa prioriterade ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/23

Institutionella arrangemang för vattenåteranvändning: bedömning av utmaningar för övergången till vattencirkularitet

Tekniskt vatten Att sluta vattenkretslopp, vattenåteranvändning, med tekniskt vatten ger nya utmaningar. Forskare visar att ju mer diversifierad vattenanvändningen och -användarna är, desto högre krav ställs på institutionella arrangemang innan implementering. Forskningsstudien omfattar ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Internationell VA-utveckling 2/23

Intressenters samspel som källa till organisatoriskt lärande: insikter från VA-sektorn

VA-kommunikation Offentliga VA-verksamheter har en viktig roll för att utveckla ett hållbart samhälle. Forskare har undersökt hur sociala medier (Facebook) som verktyg används inom offentliga (kommunala) VA-verk för att interagera om miljöfrågor. Resultatet visar på att intresset ökar. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Olika kemiska oxidationsmetoder i kombination med ultraviolett ljus bryter ned organiskt material på olika sätt

Dricksvatten I en studie har forskare undersökt vilken effekt olika UV i kombination med titandioxid (TiO2), persultat (PS) och väteperoxid (H2O2) har för den kemiska omsättningen av NOM i dricksvatten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Vägledande gränsvärden för nya biologiska parametrar för kontroll av mikrobiell återväxt i distributionsnät för dricksvatten

Dricksvatten Biostabiliteten hos ett vatten kan inte bestämmas genom att enbart mäta en parameter, utan det krävs flera för att erhålla ett tillförlitligt mått på biostabiliteten. Olika parametrar korrelerar till biostabiliteten beroende på om det är grund- eller ytvatten. Vatten från grundvattenverk ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Rötkammaren som värmelager

Rötkammare En säsongsanpassning av temperaturen i en rötkammare medför att ett värmeöverskott under sommarhalvåret kan lagras för att sedan användas under vintern. Långsamma temperaturändringar inom intervallet 33 – 53°C äventyrar inte driftstabiliteten under förutsättning att ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Slam som drivmedel

Slam En teknik för att omvandla torkat avloppsslam till energirika produkter har testats i en stor tysk försöksanläggning, som producerade bioolja, vätgas och biokol. En fullskaleanläggning för 400 000 ton slam (TS ca 25 %) planeras nu vid ett raffinaderi i Bayern. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 ... 78 >>