Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling

Att övervaka mikrobiell kvalitet i dricksvattennätet

Den 23 augusti ventilerades Mikael Danielssons licentiatavhandling ”Mikrobial monitoring of drinking water systems” vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH i Lund. Opponent var professor Olof Bergstedt från Göteborg Kretslopp och vatten och Chalmers. Mikael Danielssons ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Metanavgång vid lagring och torkning av mekaniskt avvattnat rötat avloppsslam

Metangas Metan är svårnedbrytbart. En fullständig nedbrytning kräver tillförsel av extern energi. Vanliga reningsmetoder för gaser som gastvättar, aktivt kol och UV-ljus fungerar dåligt. Det bästa är att i görligaste mån utforma metanemitterande delsteg i ett reningsverk med rötning så att ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Tio års erfarenheter av GAK som slutsteg i ett avloppsreningsverk

Granulerat aktivt kol I ett befintligt filtersteg med tio filtreringsenheter i Tyskland har sex filter byggts om till kolfilter för att avlägsna mikroföroreningar. Kolfiltrens gångtid innan reaktivering av kolet sker styrs av COD-avskiljningen. Driftkostnaden uppgår till ca 4 cent/m3. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Behandling av tungmetaller i surt gruvdränage med aska från pyrolys av hushållsavfall

Tungmetaller Förbränning av hushållsavfall via pyrolys genererar stora mängder alkalisk aska. Den kan användas till avskiljning av tungmetaller i sura dränvatten från gruvor visas i denna labstudie från Kina. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Elektrokemisk defluoridering av vatten

Råvatten Optimala betingelser för defluoridering av vatten i elektrokemisk processreaktor beskrivs. Hydraulik, elektrodavstånd och strömtäthet diskuteras och förändringar av anodytorna beskrivs utifrån mikroskopi. ... Läs mer

Annons:
Wavin 2022 - 2
Internationell VA-utveckling 5/22

Litteraturgenomgång över anlagda våtmarkers förmåga att behandla gråvatten

Våtmarker Från Indien kommer denna litteraturgenomgång över olika våtmarkstypers förmåga att behandla vanliga komponenter i gråvatten. Framgång i avskiljningen kräver välutbildad personal. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Ojämn syrefördelning vid mätning av indrivning

Reningsverk Bedömning av halten löst syre i vatten kan ha felkällor, särskilt vid återluftning av vattnet. Den utrustning som används för indrivning kan ge en ojämn fördelning av syre, vilket ger en feltolkning av återluftningskoefficienten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Våtmarksväxters kapacitet att tåla och separera läkemedel och hygienprodukter

Läkemedel och våtmark Tre tropiska våtmarksväxter har undersökts beträffande sin förmåga att tolerera och avskilja nio läkemedel och hygienprodukter i olika koncentrationer. Arterna Ciperus haspan och Heliconia psittacorum var framgångsrika i lab och lyckades avskilja två av ämnena till 99 % och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Biomassetillväxt och vattenutnyttjande för slamodlat vinterkorn

Slam I vattenfattiga länder, som Jordanien i detta fall, är slamutnyttjande vid odling en viktig teknik. Här har vinterkorn odlats med slamtillförsel och med gott resultat. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/22

Deammonifikation i huvudströmmen – ett praktikfall

Reningsverk I ett avloppsreningsverk i Tyskland har deammonifikation (anammox) införts i huvudströmmen. Hydrocykloner används för att anrika slamgranuler i det aktiva slammet. Kapaciteten i biosteget har efter omläggningen ökat betydligt. En planerad utbyggnad med konventionell teknik har ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 4 ... 73 >>