Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 7/22

Hydrogeokemi, statistik och utforskande kartläggning för att spåra grundämnen i grundvatten

Grundvatten Forskare har undersökt grundvattenkvalitet på Sardinien i en omfattande studie där 1 227 platsers grundvatten provtogs med avseende på en mängd geokemiska parametrar. Detta för att uppskatta de regionala tröskelvärdena för tjugosju grundämnen. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Dricksvattenkriserna i Flint och Havelock North: Ett misslyckande för riskförvaltningen av folkhälsan

Artikeln analyserar orsaker, följder och utvärdering av två separata misslyckande för kommunal dricksvattenförsörjning mellan 2014 och 2016. Dels i Flint, Michigan, USA och i Havelock North, Nya Zeeland. Två OECD-länder som generellt har hög nivå på teknik, kunnande och lagstiftning. Båda händelserna ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Inverkan av nederbördens first flush på biofilter för dagvattenrening

Dagvatten Är storleken av nederbördens first flush viktig för påverkan av biofilter som används för dagvattenrening? Är restprodukter från svampodling användbart som material i sådana biofilter? ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Dammsystem som förbättrar flodvattenkvalitet i Kina

Reningsdammar En näringsrik flod i Wuhan, Kina, har omgetts av ett heterogent dammsystem som tar in och återför det dammbehandlade vattnet till floden. De olika dammarnas kvalitetsbidrag presenteras. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Avloppsbaserad epidemiologi för SARS-CoV-2

Ledningsnät Avloppsbaserad epidemiologi (WBE) har blivit ett metodbegrepp i samband med den senaste pandemin. Här fokuseras på avloppsnätets funktion vad gäller virusspridningens dynamik och vilka möjligheter till modellering som finns. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 7/22

Automatisering av ozondosering för att minimera utsläpp av mikroföroreningar

Ozonstyrning Dosering av ozon till ett väl renat avloppsvatten är en kompakt och effektiv teknik att kraftigt minska halten av mikroföroreningar. Den enklaste styrningen är att tillsätta ozon flödesproportionellt (samma g/m3). Styrningen kan förbättras med SAK-givare (absorption vid 254 nm), som kan ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/22

Automatisering av kolanvändning för att minimera utsläpp av mikroföroreningar

Kolstyrning Aktivt kol i pulverform (PAK) eller som granuler (GAK) kan användas för att kraftigt minska mikroföroreningar i avloppsvatten. Möjligheten att styra kolanvändningen skiljer sig dock om det är PAK eller GAK som används. Särskilt för rena och partikelfria vatten kan absorptionsmätning vid 254 ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Vätgasproduktion vid avloppsreningsverk

Vätgas Vid avloppsreningsverk finns vissa möjligheter att producera vätgas. Det kan ske genom elektrolys av avloppsvatten, mikrobiella bränsleceller, omvandling av rötgas (metaninnehållet) och förgasning av slam. I en rötkammare kan under speciella betingelser även inmatad vätgas överföras till ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av SARS-CoV-2 i avloppsvatten

Infektionsmätning Tre modellansatser för att beräkna antalet infekterade med SARS-CoV-2 från avloppsvattenmätningar diskuteras. Förutsättningar, begränsningar och framtida möjligheter berörs. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av vinster för avloppsverk med scenarion för källseparering av urin i ett urbant avrinningsområde

Urinsortering Urinsortering kan minska toppbelastningar av näring på avloppsverk. Här har olika scenarios för införande av urinsortering undersökts, bl a har bara vissa arbetsplatser innefattats. Även mängden växthusgaser kan minskas. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 4 ... 75 >>