Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 2/23

Intressenters samspel som källa till organisatoriskt lärande: insikter från VA-sektorn

VA-kommunikation Offentliga VA-verksamheter har en viktig roll för att utveckla ett hållbart samhälle. Forskare har undersökt hur sociala medier (Facebook) som verktyg används inom offentliga (kommunala) VA-verk för att interagera om miljöfrågor. Resultatet visar på att intresset ökar. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Olika kemiska oxidationsmetoder i kombination med ultraviolett ljus bryter ned organiskt material på olika sätt

Dricksvatten I en studie har forskare undersökt vilken effekt olika UV i kombination med titandioxid (TiO2), persultat (PS) och väteperoxid (H2O2) har för den kemiska omsättningen av NOM i dricksvatten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Vägledande gränsvärden för nya biologiska parametrar för kontroll av mikrobiell återväxt i distributionsnät för dricksvatten

Dricksvatten Biostabiliteten hos ett vatten kan inte bestämmas genom att enbart mäta en parameter, utan det krävs flera för att erhålla ett tillförlitligt mått på biostabiliteten. Olika parametrar korrelerar till biostabiliteten beroende på om det är grund- eller ytvatten. Vatten från grundvattenverk ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Rötkammaren som värmelager

Rötkammare En säsongsanpassning av temperaturen i en rötkammare medför att ett värmeöverskott under sommarhalvåret kan lagras för att sedan användas under vintern. Långsamma temperaturändringar inom intervallet 33 – 53°C äventyrar inte driftstabiliteten under förutsättning att ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Slam som drivmedel

Slam En teknik för att omvandla torkat avloppsslam till energirika produkter har testats i en stor tysk försöksanläggning, som producerade bioolja, vätgas och biokol. En fullskaleanläggning för 400 000 ton slam (TS ca 25 %) planeras nu vid ett raffinaderi i Bayern. ... Läs mer

Annons:
Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 2/23

Modell för ammoniumavskiljning i poleringsdammar efter anaerob behandling

Reningsverk Efter behandling av avloppsvatten i en anaerob slamfilmsreaktor återstår en hel del kväve, fosfor och anaeroba bakterier. Möjlig komplettering är poleringsdammar och en modellansats för beräkning av pH och ammonium i sådana visas här. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Cirkulär modell: Förändring av avloppsverk till resursfabriker i Saudiarabien

Reningsverk Cirkulär ekonomi, kostnadsminskningar och begränsning av växthusgaser diskuteras i artikeln som intressant nog kommer från ett universitet i Saudiarabien och utgår från Gulfregionens miljö. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/23

Avskiljning av veterinärmedicinska antibiotika i snabba anaeroba bioreaktorer: kontinuerliga och satsvisa studier

Reningsverk Vanliga antibiotika från svinuppfödning bör hindras från att spridas i naturen. Sulfametizol (SMZ), Enrofloxacin (ENR) och Klortetracyklin (CTC) har undersökts med avskiljning i anaeroba bioreaktorer. CTC avskildes med adsorption, ENR med en kombination av adsorption och biologisk ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Analys av koldioxideffektiviteten vid produktion och distribution av dricksvatten – uppskattning av lägsta möjliga utsläpp av växthusgaser

Klimat I Sverige pågår ett arbete för ett klimatneutralt VA till 2030, där branschen gemensamt söker hitta verktyg för att uppskatta den totala klimatpåverkan och där det idag finns verktyg för att beräkna den klimatpåverkan driften av va-anläggningar bidrar med. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/23

Gummipackningar lakar mer ämnen än förväntat till dricksvattenledningsnätet

Ledningsnät Forskarna gör en omfattande undersökning av vilka ämnen som kan lakas ur från polyetenrör (PE) vid kontakt med dricksvatten. Vid försöken upptäcktes urlakning av gummitätningar som används i ventiler, vattenkranar och andra inkopplingspunkter i ledningsnätet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 77 >>