Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 8/21

Internationell VA-utveckling 8/21

Föroreningskarakteristika för gatudagvatten

Dagvatten Fördelningen av metaller och organiskt material i partiklar i gatudagvatten från två mätställen presenteras för olika partikelstorleksklasser. Mätningarna, som är gjorda i en stor kinesisk stad, tar särskilt fasta på den första avrinningen (first flush) vid regn. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Askiljning av näring och tungmetaller från dagvatten i biofilter med olika media

Dagvatten För att avskilja näring och metaller ur dagvatten provas planterade biofilter. Här har flera olika media använts i filtret och de har jämförts med oplanterade ytor i pilotskala. Provade media med växter har lyckats bättre än planterade och oplanterade sandfilter. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Avskiljning av mikroplaster från avloppsvatten

reningsverk Avskiljning av mikroplaster från avloppsvatten med elektrokoagulering plus elektroflotation eller membranfiltrering. Många mikroplaster passerar genom avloppsverk och det är intressant att se vad kompletterande processer kan uträtta för att separera dessa. Här provas ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Partiklar i gaturegnvatten

Dagvatten I denna artikel studeras partikelinnehållet i dagvatten som har runnit av från en centralt belägen gata i Tyskland. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Fotokatalys för nedbrytning av organiska spårämnen

Reningsverk Fotokatalys är en i full skala oprövad teknik för att bryta ned organiska mikroföroreningar (t ex rester av läkemedel) i kommunalt avloppsvatten. I denna artikel undersöks denna teknik i laboratoriemiljö med titandioxid som katalysator fastsatt på en biorotor. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 8/21

Avloppsvatten som processvatten

Tekniskt vatten Två anläggningar med omvänd osmos (RO) som huvudsteg för att framställa industriellt processvatten redovisas. Genom ombyggnad och minskat arbetstryck i en äldre RO-enhet kunde energiförbrukningen sänkas betydligt. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Avsyrning genom dosering av kalciumkarbonat i pulverform i kombination med ultrafilter

Dricksvatten I försök har finmald kalciumkarbonat (pulver) doserats i matarvattnet till ett ultrafilter för att öka hårdheten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

Ytvattenintrång, markanvändningspåverkan och bakterier i grunda grundvattenbrunnar

Dricksvatten Grunda grundvattenbrunnar används i mycket stor omfattning till dricksvattenförsörjning, särskilt i mindre samhällen och för enskild vattenförsörjning. Det finns minst 400 000 sådana brunnar i Sverige, enligt SGU:s uppskattningar. Hot mot vattenkvaliteten kan uppstå genom ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 8/21

EurEau:s rekommendationer om EU:s nollvision kring utsläpp

EU Den europeiska paraplyorganisationen inom VA har tagit fram rekommendationer apropå EU:s nollvision om skadliga utsläpp. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022