Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 6/22

Internationell VA-utveckling 6/22

Vätgasproduktion vid avloppsreningsverk

Vätgas Vid avloppsreningsverk finns vissa möjligheter att producera vätgas. Det kan ske genom elektrolys av avloppsvatten, mikrobiella bränsleceller, omvandling av rötgas (metaninnehållet) och förgasning av slam. I en rötkammare kan under speciella betingelser även inmatad vätgas överföras till ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av SARS-CoV-2 i avloppsvatten

Infektionsmätning Tre modellansatser för att beräkna antalet infekterade med SARS-CoV-2 från avloppsvattenmätningar diskuteras. Förutsättningar, begränsningar och framtida möjligheter berörs. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av vinster för avloppsverk med scenarion för källseparering av urin i ett urbant avrinningsområde

Urinsortering Urinsortering kan minska toppbelastningar av näring på avloppsverk. Här har olika scenarios för införande av urinsortering undersökts, bl a har bara vissa arbetsplatser innefattats. Även mängden växthusgaser kan minskas. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Kompakt verk alternativ till konventionella slamavskiljare i centrala Florida

Småskalig rening Ett paketverk baserat på SBR-teknik med aktivt slam har provats i småhusskala i Florida. Slamavskiljare med infiltration kan behöva uppgraderas och här har goda resultat för kväve, BOD och coliforma bakterier uppnåtts. Ett närliggande grundvattenrör har provtagits och visar måttlig ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Årstidsvariationer av enteriska* virus i grundvattenmagasin för dricksvattenproduktion

Grundvatten Förekomst och årstidsvariationer av tarmvirus i grundvatten har kartlagts i en nyligen publicerad artikel. Förekomst av dessa virus i vatten orsakar ett stort antal sjukdomsfall världen över. Undersökningen har gjorts under en hydrologisk cykel för att mikrobiologiska risker varierar med ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 6/22

Danskt grundvatten – bäst kontrollerat i världen

Grundvatten Gedigen rapportering kring danskt grundvatten och vattenförsörjning vid IWA:s världsvattenkongress. Kan inspirera även i Sverige. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Översikt om förbättrad riskkommunikation genom läskunnighet om miljöhälsofrågor

Kommunikation Meddelanden och material utvecklat för att kommunicera risk till allmänheten blir ofta missförstådd. Detta för att allmänheten missuppfattar riskerna, då vetenskaplig information ofta är komplex. Åtgärderna blir då felaktiga. Ett samarbete mellan VA-förvaltningen Tuscon Water och ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/22

Varför vi behöver stoppa föroreningar vid källan

Uppströmsarbete Marine Conservation Society är en non-profit-organisation i Storbritannien. Medlemmarna är personer med stort intresse för vattenmiljön. De har lämnat ett antal förslag till åtgärder till regering, företag, individer och vattenföretag. ... Läs mer

Annons:
Wateraid