Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 5/23

Internationell VA-utveckling 5/23

Optimering av separation genom flockning med ballastmaterial

Flockning Tillsats av ballastmaterial vid flockning med PAC kan förbättra separationen efter flockningsprocessen och polymerdos bör även ingå i kombinationen och ytterligare öka sjunkhastigheten. Här undersöks lämplig mängd mikrosand-ballast och polymertillsats. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

En jämförelse mellan flytande och dränkta växter för polering av avloppsvatten

Växthusgaser Näringsseparation och emission av växthusgaser var huvudpunkter när flytande växter jämfördes med dränkta växter vid polering av behandlat avloppsvatten. De flytande växterna föll bäst ut och bedömdes vara ett klimatsmart alternativ. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Snösmältningens inverkan på vattendrag med fokus på flöden och försurning

Snösmältning Snösmältningens omgivningspåverkan, främst flöden och försurning, har analyserats för ett mindre skogsområde i Tjeckien med mätningar under en fyrtioårsperiod. Årsmedeltemperaturen i luft ökade med ca 0,3 ºC per tioårsperiod. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 5/23

Partikelbelastning på kolfilter

Kolfilter Drifterfarenheter från några tyska avloppsreningsverk med kolfilter som slutsteg har använts för att beräkna hur mycket partiklar (SS-mängd) som kan belasta filtren för att kunna behålla en god funktion. Den framtagna rekommendationen kan till exempel användas för att avgöra om någon metod ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Flytande fotokatalysatorer för behandling av mikroföroreningar i renat avloppsvatten

Mikroföroreningar Laboratorieförsök har visat att fotokatalys på flytande expanderat glas täckt med nanopartiklar av titandioxid kan vara en lovande ny metod att kraftigt sänka halterna av vissa mikroföroreningar i renat avloppsvatten. Ytbehovet är dock relativt stort, så framtidsutsikterna är bäst ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Vi vill inte veta mer: Informationstillräcklighet och fallet med översvämningsrisker i Sverige

Informationstillräcklighet För mycket eller för lite information? Individens upplevelse av hur mängden riskkommunikation de tar emot, är en drivkraft för egen informationsinhämtning. Förståelse för mekanismerna är en viktig del i att skapa effektiv förebyggande riskkommunikation. Svenska ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Klimatvariationer påverkar planeringen av vattenförsörjningsförbättringar

Vattenförsörjning Klimatvariationer, inte minst de storskaliga svängningarna från långvarig torka till regnigare perioder som kan vara i år eller decennier, leder till att planerare och beslutsfattare behöver se över sina åtgärdsförslag för att möta vattenbristperioder. Ofta leder åtgärderna till ... Läs mer

Annons:
Wateraid