Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 5/22

Internationell VA-utveckling 5/22

Marknadsföra vattenbesparing genom duschvanor: genomgång av VA-organisationers hemsidor i OECD-städer

Vattenbesparing Personlig hygien svarar för 30-45 procent av ett hushålls vattenanvändning, i OECD-länderna. Den största delen av den volymen är duschvatten. Snålare VVS-utrustning, som effektiva duschmunstycken är en dellösning för att få ned vattenanvändningen men minst lika viktigt är förändrade ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Förekomst av mikroplast efter konventionell kemisk fällning och nanofiltrering vid tre stora vattenverk som försörjer Paris

Denna studie är gjord för att utvärdera kontaminering av mikroplast (MP) partiklar i inkommande råvatten (från tre olika floder i Parisregionen), i dricksvattnet från respektive VV och i ett av de tillhörande distributionsnäten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Metanavgång vid lagring och torkning av mekaniskt avvattnat rötat avloppsslam

Metangas Metan är svårnedbrytbart. En fullständig nedbrytning kräver tillförsel av extern energi. Vanliga reningsmetoder för gaser som gastvättar, aktivt kol och UV-ljus fungerar dåligt. Det bästa är att i görligaste mån utforma metanemitterande delsteg i ett reningsverk med rötning så att ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 5/22

Tio års erfarenheter av GAK som slutsteg i ett avloppsreningsverk

Granulerat aktivt kol I ett befintligt filtersteg med tio filtreringsenheter i Tyskland har sex filter byggts om till kolfilter för att avlägsna mikroföroreningar. Kolfiltrens gångtid innan reaktivering av kolet sker styrs av COD-avskiljningen. Driftkostnaden uppgår till ca 4 cent/m3. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Behandling av tungmetaller i surt gruvdränage med aska från pyrolys av hushållsavfall

Tungmetaller Förbränning av hushållsavfall via pyrolys genererar stora mängder alkalisk aska. Den kan användas till avskiljning av tungmetaller i sura dränvatten från gruvor visas i denna labstudie från Kina. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Elektrokemisk defluoridering av vatten

Råvatten Optimala betingelser för defluoridering av vatten i elektrokemisk processreaktor beskrivs. Hydraulik, elektrodavstånd och strömtäthet diskuteras och förändringar av anodytorna beskrivs utifrån mikroskopi. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/22

Litteraturgenomgång över anlagda våtmarkers förmåga att behandla gråvatten

Våtmarker Från Indien kommer denna litteraturgenomgång över olika våtmarkstypers förmåga att behandla vanliga komponenter i gråvatten. Framgång i avskiljningen kräver välutbildad personal. ... Läs mer

Annons:
Wateraid