Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 4/23

Internationell VA-utveckling 4/23

Växthusgaser från avloppsreningsverk

Lustgasutsläpp Rening av avloppsvatten och tillhörande slambehandling ger upphov till bildning av växthusgaserna lustgas och metan. I Tyskland har dessa utsläpp för landets avloppsreningsverk år 2006 uppskattats till ca en miljon koldioxidekvivalenter per år. På senare tid har klimatpanelen IPCC ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

Filtrering av mikropartiklar från renat avloppsvatten

Filtrering Sandfilter som slutsteg i ett kommunalt avloppsreningsverk kan avskilja kvarvarande partiklar över ca fem mikrometer (um). Det finns en typ av filter (precoatfilter), där ett filtreringshjälpmedel tillsätts och sedan bildar ett lager, som kan separera betydligt mindre partiklar än ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

PAH-förekomst med riskbedömning vid regn på sportfält

Regnvatten Vid regn läcker polycykliska, aromatiska kolväten, PAH, ut från olika sportfält. Medelkoncentrationerna var störst från ytor med artificiell turf jämfört med ytor för badminton, basket, löpning och tennis, vilket framgår av denna kinesiska studie över tre regntillfällen. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 4/23

Minskning i kväverik föda förbättrar avloppsverkens effektivitet och koldioxidavtryck

Kvävebelastning Kvävet i matkonsumtionen är en del av inkommande belastning till avloppsverk. Förändringar i dieten kan minska kvävebelastningen med uppemot 25 %. Då kan även kväveoxidemissionen minska i samma storleksordning och kring 10 % av luftningsenergin sparas. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

Kvinnor, teknikutveckling och vatten – en fallstudie

Indien Teknikutveckling är sällan neutral utan påverkar olika samhällsdelar på olika sätt. Här diskuteras hur införande av vattentransport i tankbilar på kommersiell basis påverkar kvinnor på olika nivåer i Indiens kastsystem. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

Säsongsvariationer av löst organiskt material vid inducerad infiltration

Organiskt material I en noggrann studie av en försöksanläggning för inducerad infiltration genom sk. bankinfiltration i Berlin har Zeeshan och medarbetare följt hur löst organiskt material, DOM, i olika brunnar längs infiltrationsvägen varierar under ett år som funktion av alla dessa parametrar. Med ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

Konsumtionsfeedback och vattenbesparing: Ett experiment i Milano-området

Vattenbesparing Kan verkligen informativ feedback förändra vattenbesparingsbeteendet genom så kallad nudge? Genom ett storskaligt experiment med tillgång till 1 000 hushåll utrustade med smarta vattenmätare testar italienska forskare teorin. ... Läs mer

Annons:
Wateraid