Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 4/12

Internationell VA-utveckling 4/12

Utveckla verktyg för framtidens vattentjänster – TRUST

Europakommissionen har ett sjunde ramprogram. TRUST, som ska pågå till april 2015. TRUST står för TRansitions to the Urban Water Services of Tomorrow. Programmet bygger på behovet av planerad förändring och önskan att skydda naturtillgångar till exempel vatten. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Mekanismer för N2O-produktion vid biologisk avlopps-vattenrening under nitrifikation och denitrifikation

N2O är en potent växthusgas och bedöms vara den största bidragsgivaren från biologisk avloppsvattenrening. Vid forskningsinstitutet EAWAG i Zürich har Hansruedi Siegrist med medarbetare försökt kartlägga N2O-bildningen och föreslå åtgärder för att motverka den. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Erfarenheter från de två första åren i drift av en trestegs konstruerad våtmark med fokus på kvävereduktion

Våtmarker kan konstrueras för att uppfylla olika separationskrav i avloppsbehandlingen. En våtmark i Tjeckoslovakien har ambitionen att reducera framför allt kväve. Erfarenheterna från två års drift av en småskalig, trestegs våtmark, lämplig för ett hushåll, redovisas detaljerat i artikeln. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Igensättningar i våtmarker med strömning under markytan. Mätning, modellering och åtgärder.

Igensättningar av våtmarks- och infiltrationsytor är inte ovanliga. Systematisk kunskapssammanställning om dessa fenomen är däremot ovanlig. Föreliggande artikel har ambitionen att samla erfarenheter om mätmetoder, modellering och åtgärder vid igensättningar. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Studie över reningsverk som uppnår mycket låga N och P-värden

Driftstabiliteten och reningsresultaten har studerats vid 22 reningsverk för att fastställa processutformningar som har kapacitet att klara krav på rening till 3,0 mg /l totalkväve och 0,1 mg/l totalfosfor. ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Internationell VA-utveckling 4/12

Reduktionsgraden av 117 olika substanser vid biologisk behandling i reningsverk med olika utformning

117 mikroföroreningars reduktion i 19 olika behandlingslinjer vid avloppsreningsverk i Europa redovisas i denna studie. Bland substanserna återfinns metaller, läkemedel, hormoner och ett antal organiska föreningar. Halter och detekterad frekvens redovisas för inkommande och behandlat vatten samt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

En hydraulisk Monte-Carlo-modell för vattenförbrukning i bostäder

NSRP-modellen (Neyman-Scott Rektangular Pulse) för att modellera vattenuttag bygger på en lösning av ett icke-linjärt optimeringsproblem. Lösningen behandlar teoretiska händelser som representerar en syntetisk efterfrågeserie (med samma sannolikhet) och observerade händelser (fältmätningar) ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Soldriven UVB desinfektion för dricksvatten

UV-tekniken har kommit att accepteras över hela världen som ett tekniskt och juridiskt säkert sätt att desinficera vatten, vilket ger ett nytt sätt att skydda folkhälsan och tillåter utveckling av nya källor till vattenförsörjning. Nu utvecklas metoder för kontinuerlig desinfektion av vatten med hjälp ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/12

Reflektion från årets Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Brisbane/Australia

I sitt öppningstal uppmanade Glen Daigger, IWA President, deltagarna av den nionde LET-konferensen med ett slående motto att ompröva sin inställning till riskhantering inom VA-sektorn: ”We should never take risks, we should always manage risks!” Den här inriktningen borde man definitivt ha i åtanke när ... Läs mer

Annons:
Wateraid