Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 3/22

Internationell VA-utveckling 3/22

Genomgång av vattenbesparande metoder i Europeiskt lantbruk

Vattenbesparing Det europeiska lantbruket är på många håll ledande inom vattenbesparingsåtgärder. Såväl vattenskydd som -besparing är välutvecklad. Kinesiska forskare har gjort en litteraturstudie över dagsstatusen inom området. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Avskiljning av naturliga organiska ämnen (NOM) med kemisk fällning och klordioxid i ett vattenverk med försök med granulerat aktiverat kol

Vattenverk Denna studie har utvärderat avskiljning av olika komponenter av NOM från ytvatten under varierande temperaturer (0,4 oC – 18,5oC) i fullskala, i ett vattenverk som använder klordioxid för oxidation och med två olika kol i öppna nedströmsfilter. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Modellering av förändringar i råvattenkvaliteten i Norge på grund av klimatförändringen fram till 2100

Dricksvattenkvalitet Klimatforskaren Reidun Gangstø Skaland vid Norges meterologiske institutt och ett antal medarbetare från Folkhelseinstituttet och Noregs vassdrags- og energidirektorat har använt de regionala klimatmodellerna för Norge för att modellera klimatförändringarnas påverkan på ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Förekomst och separation av 25 antibiotika vid två kinesiska reningsverk

Reningsverk Undersökning av 25 antibiotika vid två kinesiska avloppsverk visade att 14 resp 16 av dessa kunde detekteras i utflödena. Sammanlagt inkom 10 751 ng/L resp 25 265 ng/L av antibiotika till verken som avskiljde i varierande utsträckning. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Växters inflytande på salthalten i avloppsvåtmarker

Våtmark Utgående vatten från avloppsvattenvåtmark kan vara attraktivt för bevattningsändamål i varma och torra områden. Planterade växter på våtmarken kan påverka vattenupptag och evatranspiration, så växtvalet är viktigt. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 3/22

Karakterisering av organiskt material från cyanobakterier

Avloppsrening Organiskt material som emitteras från alger i olika stadier av växt ger tillskott till omgivande vatten. Här redovisas labförsök och försök med cyanobakterier i Lake Taihu. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Regnvattenhantering i Frankfurt am Main

Dagvatten I Frankfurt am Main arbetar man med att ge staden en blågrön infrastruktur. Avsikten är att minska tillförsel av dagvatten till spillvattennätet och kyla staden under varma sommardagar genom bland annat avdunstning från öppna vattenytor. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

Slamförbränning i Tyskland för fosforåtervinning

Fosforåtervinning Vid en konferens hösten 2021 diskuterades huvudsakligen olika sätt att transportera och bränna slam i monoförbränningsanläggningar. Bland annat framhölls det att slamtorkning innan förbränning sker knappast är lönsam. Fosforutvinning från slamaska diskuterdes inte. Kriget i ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 3/22

EurEau´s förväntningar på ett reviderat ”Urban Waste Water Treatment Directive”, (UWWTD)

Uppströmsarbete Ett position paper från Eureau. Europeiska avloppsoperatörer ser en revision av UWWTD från 1991 som en möjlighet till ett ambitiöst, innovativt, stödjande och framåtsträvande nytt policyramverk som möjliggör för operatörer att möta Green Deals-målen. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär