Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 2/22

Internationell VA-utveckling 2/22

AOC – assimilerbart organiskt kol – en konceptuell modell för att beskriva och förklara dess roll i distributionsnät

Ledningsnät För att kunna leverera ett mikrobiologiskt säkert dricksvatten av hög kvalitet så bör det vara biologiskt stabilt under distribution. En exakt definition av vad det innebär saknas men underförstått så ska vattenkvalitén inte försämras mellan vattenverk och tappkran. AOC är ett mått på den ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Mikroplaster i dricksvatten – erfarenheter från Sydkorea

Dricksvatten Forskare har undersökt förekomst av mikroplaster (MP) i råvattnet till och dricksvattnet från fyra olika vattenverk månadsvis under år 2020. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Allmänhetens uppfattning och perspektiv på återvunnet vatten genererat på hushållsnivå

Tekniskt vatten I en israelisk studie undersöks allmänhetens uppfattning om återvunnet vatten från flera olika hushållsfunktioner. Resultaten pekar på att kunskap är viktigt och att eventuella hälsorisker är ett stort hinder. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Internationell VA-utveckling 2/22

Råttbekämpning i spillvattennät

Ledningsnät Bekämpning av råttor i avloppsledningar har i de flesta fall skett genom användning av råttgift, vanligen med medel som orsakar dödliga inre blödningar. Upptäckt av sådana ämnen i t ex fisk har medfört att giftfria bekämpningsmetoder fått ett ökat intresse. För att nå framgång utan råttgift ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Membranrensning vid membrandestillation av koncentrat från omvänd osmos-rening av lakvatten

Membrandestillation har visat sig gångbar vid saltrika vatten t ex koncentrat från lakvattenrening. Foulingproblem angrips med olika kemikalier där natriumdodecylsulfat lyckades väl. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Ammoniumavskiljning med zeolit i tvåstegs infiltrationsvåtmark

Våtmark I en tvåårig studie av zeolitlager för ammoniumavskiljning i en fransk infiltrationsvåtmark jämfördes zeolit med Lecamaterial. En 84 %-ig ammoniumreduktion över året uppnåddes för zeolitfiltret. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/22

Analys av kostnadsvariationer för transport, återanvändning och slutlig disposition av avloppsslam i Norditalien

Slam Kostnader för slamdisposition i sju regioner i Norditalien har följts för en sjuårsperiod under vilken alla kostnader ökade påtagligt. Möjligheten till disposition av slam till jordbruket var alltid ekonomiskt gynnsam. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär