Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 2/12

Internationell VA-utveckling 2/12

Att förstå vad bra styrning och bra vattentjänster är

Hur arbetar vattenföretag i Europa? Vilka lagar och förordningar reglerar dem och deras service? Vem avgör vad som är bra styrning och bra service? Hur öppna är privata, kommunala eller statliga vattenföretag gentemot kunder och konsumenter? ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Urval av representativa framväxande mikroföroreningar för dricksvattenbehandlingsstudier

I takt med att den analytiska kemin utvecklas, har möjligheten att detektera låga halter föroreningar också i dricksvatten vuxit. Kanske är detta främst en konsekvens av teknikutveckling, eller så är det tecken på att vårt hydrologiska kretslopp blir allt mer ansträngt genom allt större användning av ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Identifikation av ozonerings-biprodukter

Vid beredning av ytvatten till dricksvatten är ozonering en attraktiv metod för att desinficera och oxidera organiskt material, särskilt persistenta föreningar. Dock är oxidationen sällan fullständig, det vill säga att allt organiskt material oxideras till koldioxid och vatten. Vid ozonering av ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Utbildning och träning med snabbare än realtidssimulering av ett vattenverk

Det tar lång tid att lära sig konsten att driva ett vattenverk. Från att en drifttekniker anställs tills han kan ansvara för all drift av vattenverket krävs år av erfarenhet, åtminstone om verket består av några mera komplexa reningssteg, som kemisk fällning, sedimentering, pelletsavhärdning eller ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Fördelar med rening i en aktivslamprocess med hög slamålder

Aktivslamanläggningar drivs ofta med långa slamåldrar för att erhålla nitrifikation. Denna artikel visar på övriga fördelar med långa slamåldrar. Dessa kan vara ökad nedbrytning av i avloppsvatten vanligt förekommande organiska ämnen som hushållsprodukter, hormoner och läkemedel och förbättrad ... Läs mer

Annons:
Hydria Water 2023b
Internationell VA-utveckling 2/12

Modell för att kvantifiera lustgasutsläpp från aktivslamanläggningar

Lustgas produceras i nitrifikationsprocessen då förhållandena är sådana att nitrit ackumuleras. En modell har konstruerats för att kvantifiera N2O-utsläppen vid olika förhållanden. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Vattenkvalitet från gröna tak: en pilotstudie

Gröna tak; alltså tak med vegetation har fått lite av en renässans och uppmärksammas för sin förmåga att lokalt fördröja dagvattenavrinningen, men också för sina estetiska värden. Det avrinnande vattnets kvalitet har inte uppmärksammats mycket, men i följande artikel av Raul Balasubramanian med ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Filtermaterial för fosforavskiljning i behandlingsvåtmarker

För att avskilja fosfor från avloppsvatten i små anläggningar kan en bädd med adsorberande filtermaterial vare ett enklare alternativ till kemisk fällning. Denna reviewartikel,som författats av Ulo Mander och Christina Vohla från universitetet i Tartu, Estland, med tre medförfattare, går igenom hela ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 2/12

Mikrobiologiska processer viktiga vid våtmarksutformning

Den mikrobiologiska analysteknikens framsteg har stimulerat intresset för delprocesser i våtmarker. I en review-artikel berättar Otto Stein och Jennifer Faulwetter från Center for Biofilm Engineering, Montana State University och 6 medförfattare, inkl Carina Sundberg från Linköpings universitet, ... Läs mer

Annons:
Wateraid