Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling 1/12

Internationell VA-utveckling 1/12

Mekanismer bakom snabb nedbrytning av monokloramin i kopparledningar

I en studie av lukt- och smakklagomål från en nybyggd fastighet på University of North Carolina i Chapel Hill, NC, USA har Caroline Nguyen och medarbetare (2012) undersökt vilka mekanismer som ligger bakom den snabba nedbrytningen av monokloramin i kopparledningar. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Utveckling av biomassa i biologiskt aktivt kolfilter för dricksvatten

För att ett biologiskt aktivt kolfilter (”biofilter”, biologically activated carbon filter, BAC) skall kunna fungera behövs en påväxtperiod för bakterier när de etableras i kolfilterkornen. Hur exakt denna period förlöper och hur den kan mätas i praktiken är föga studerat i den vetenskapliga ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Hälsoeffekter av restpartiklar från kolnanorör och traditionella vattenreningskemikalier i dricksvatten

Nya material och molekyler hamnar i kretsloppet hela tiden. Som regel kan dessa ämnen med tiden detekteras i vatten och växa till hälso- och miljöproblem om halterna blir för höga. Nanotekniken är ett nytt område inom materialvetenskapen där många spännande lösningar inlemmas i den tekniska miljön med helt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Regelverk för hur ekonomiska konsekvenser av samhällspåverkan från infrastrukturprojekt bör tas med i investeringskalkyler

VA-verksamheter har så stor samhällspåverkan att enbart finansiella överväganden inte räcker för investeringsbeslut. Miljöeffekter och samhällspåverkan måste också tas med för att ge en komplett bild av effekterna och deras ekonomiska konsekvenser. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Fullskaleförsök med användning av ozon för rening av organinska mikroföroreningar

Ozoneringsförsök i fullskala av biologiskt behandlat avloppsvatten har gjorts vid ett reningsverk i Schweiz. ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
Internationell VA-utveckling 1/12

Mätningar av läkemedelssubstanser vid reningsverk i Spanien

Reningseffekten på 32 läkemedelssubstanser har studerats vid tre reningsverk med olika processutformning. Prover har anlyserats av inkommande och utgående vatten samt slam. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

P-återvinning ur aska

Vid monoförbränning av slam erhålls en fosforrik aska. Denna kan var utgångsmaterial i ett antal metoder som erbjuder åttervinning av fosforn. Flera metoder presenteras i artikeln. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Kan ytbelastningen förutsäga separationen av partiklar i vanliga dagvattenenheter?

Partiklar och detritus fastnar i dagvattensystemets komponenter, avsiktligt eller ej. Artikeln undersöker via kalkyler och pilotförsök hur rännstensbrunnar och virvelseparatorer avskiljer väldefinierade partikelskaror. Projektet är resultat av ett samarbete mellan universiteten i Bologna samt ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Sammanställd kunskap om vassbäddar för slamavvattning

Dimensionering av vassbäddar för slamavvattning har visat sig vara problematisk. Enrica Ugetti har i sitt doktorsarbete tagit hjälp av tre medarbetare vid den miljötekniska institutionen, Tekniska universitetet i Katalonien, Barcelona för att sammanställa erfarenheter från drift av 75 sådana ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 1/12

Kompetenscentrum för dricksvatten på Eawag/Zürich ett resultat av vattenförsörjningsprojektet Wave21

Kompetenzzentrum Tinkwasser på Eawag (ett internationellt erkänt forskningsinstitut med mer än 400 anställd på två orter i Schweiz) inledde sin verksamhet i september 2010 som ett resultat av övergripande vattenförsörjningsprojekt WAVE21. ... Läs mer

Annons:
Wateraid