Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 5/23

Optimering av separation genom flockning med ballastmaterial

Flockning Tillsats av ballastmaterial vid flockning med PAC kan förbättra separationen efter flockningsprocessen och polymerdos bör även ingå i kombinationen och ytterligare öka sjunkhastigheten. Här undersöks lämplig mängd mikrosand-ballast och polymertillsats. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

En jämförelse mellan flytande och dränkta växter för polering av avloppsvatten

Växthusgaser Näringsseparation och emission av växthusgaser var huvudpunkter när flytande växter jämfördes med dränkta växter vid polering av behandlat avloppsvatten. De flytande växterna föll bäst ut och bedömdes vara ett klimatsmart alternativ. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Snösmältningens inverkan på vattendrag med fokus på flöden och försurning

Snösmältning Snösmältningens omgivningspåverkan, främst flöden och försurning, har analyserats för ett mindre skogsområde i Tjeckien med mätningar under en fyrtioårsperiod. Årsmedeltemperaturen i luft ökade med ca 0,3 ºC per tioårsperiod. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Partikelbelastning på kolfilter

Kolfilter Drifterfarenheter från några tyska avloppsreningsverk med kolfilter som slutsteg har använts för att beräkna hur mycket partiklar (SS-mängd) som kan belasta filtren för att kunna behålla en god funktion. Den framtagna rekommendationen kan till exempel användas för att avgöra om någon metod ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Flytande fotokatalysatorer för behandling av mikroföroreningar i renat avloppsvatten

Mikroföroreningar Laboratorieförsök har visat att fotokatalys på flytande expanderat glas täckt med nanopartiklar av titandioxid kan vara en lovande ny metod att kraftigt sänka halterna av vissa mikroföroreningar i renat avloppsvatten. Ytbehovet är dock relativt stort, så framtidsutsikterna är bäst ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2023
Internationell VA-utveckling 5/23

Vi vill inte veta mer: Informationstillräcklighet och fallet med översvämningsrisker i Sverige

Informationstillräcklighet För mycket eller för lite information? Individens upplevelse av hur mängden riskkommunikation de tar emot, är en drivkraft för egen informationsinhämtning. Förståelse för mekanismerna är en viktig del i att skapa effektiv förebyggande riskkommunikation. Svenska ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 5/23

Klimatvariationer påverkar planeringen av vattenförsörjningsförbättringar

Vattenförsörjning Klimatvariationer, inte minst de storskaliga svängningarna från långvarig torka till regnigare perioder som kan vara i år eller decennier, leder till att planerare och beslutsfattare behöver se över sina åtgärdsförslag för att möta vattenbristperioder. Ofta leder åtgärderna till ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

Växthusgaser från avloppsreningsverk

Lustgasutsläpp Rening av avloppsvatten och tillhörande slambehandling ger upphov till bildning av växthusgaserna lustgas och metan. I Tyskland har dessa utsläpp för landets avloppsreningsverk år 2006 uppskattats till ca en miljon koldioxidekvivalenter per år. På senare tid har klimatpanelen IPCC ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

Filtrering av mikropartiklar från renat avloppsvatten

Filtrering Sandfilter som slutsteg i ett kommunalt avloppsreningsverk kan avskilja kvarvarande partiklar över ca fem mikrometer (um). Det finns en typ av filter (precoatfilter), där ett filtreringshjälpmedel tillsätts och sedan bildar ett lager, som kan separera betydligt mindre partiklar än ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 4/23

PAH-förekomst med riskbedömning vid regn på sportfält

Regnvatten Vid regn läcker polycykliska, aromatiska kolväten, PAH, ut från olika sportfält. Medelkoncentrationerna var störst från ytor med artificiell turf jämfört med ytor för badminton, basket, löpning och tennis, vilket framgår av denna kinesiska studie över tre regntillfällen. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 79 >>