Sök

Visar sökresultat för: Internationell VA-utveckling

Internationell VA-utveckling 7/21

Erosionsgraden i olika delar av dagvattenledningar som funktion av olika parametrar

Dagvatten Erosionen av sediment i dagvattenledningar har modellerats som funktion av vattenhastighet, ledningslutning, partikelstorlek och sedimenttjocklek. Pilotförsök har utförts och matematiska modeller har formulerats för olika positioner i ledningen. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Utmaningar för utveckling av avloppsvattenhanteringen i de rurala delarna av Kina

Småskaliga avlopp Avloppshantering är på en övergripande nivå beroende av kloka val av teknik, organisation och finansiering. Kinas provinser har fått central uppmaning att ta itu med avloppsproblematiken. Utfallet har varierat mycket mellan provinserna och orsakerna därtill diskuteras. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Optimering av parametrar för mikrobiella bränsleceller

Reningsverk Kunskaperna om mikrobiella bränsleceller ökar och en kommersialisering närmar sig sannolikt. I denna reviewartikel diskuteras olika drift- och omgivningsparametrars inflytande på elektricitetsgenerering och COD-reduktion. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Verktyg för uppströmsarbete i Sverige: Incitament och utmaningar

Uppströmsarbete I en artikel av Emma Fältström och Sara Gustavsson vid Linköpings universitet studeras förutsättningarna för uppströmsarbete vid svenska avloppsreningsverk. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Avskiljning (GAC) av PFAS ur dricksvatten i fullskala

Dricksvatten Avskiljning av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) ur dricksvatten – utvärdering av kolfiltrering (GAC) och flödeshastighet efter två års drift i full skala. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Internationell VA-utveckling 7/21

Tillit till dricksvattenkvalitet - riskuppfattning och transparens

Kommunikation Forskare i Nederländerna har undersökt hur olika vattenabonnenter upplever sin vattenkvalitet och eventuella risker. Slutsatsen är att de flesta i Nederländerna litar på dricksvattnet men att vissa grupper är mer bekymrade över vattenkvaliteten och dess antagna hälsoeffekter än andra. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

PFAS från brandövningsplatser påverkar ytvatten och grundvatten och kan renas med kraftig UV-behandling

Dricksvatten UV-behandling ser ut att kunna vara en möjlig teknik för att rena dricksvatten från PFAS. I avhandlingen detaljstuderas ytvatten och grundvatten nedströms brandövningsplattorna vid Norrbottens Flygflottilj F21 i Kallax och Blekinge Flygflottilj F17 i Kallinge. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 7/21

Kemisk regenerering av aktivt kol vid beredning av dricksvatten

Dricksvatten Kemisk regenerering av granulerat aktivt kol är ett alternativ till termisk regenerering då den senare kräver transport och upphettning. Frågan är aktuell då kolfiltrering är ett beredningsteg som många vattenverk har och fler planerar för. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/21

Utvecklingen för biologisk avloppsvattenbehandling under de senaste 50 åren

Reningsverk Aktivslammetoden har dominerat avloppsreningen i stora avloppsverk de senaste 50 åren och viktiga utvecklingssteg beskrivs av Jiri Wanner från Prag tillsamman med involverade fackområden och kunskapsförmedling. ... Läs mer

Internationell VA-utveckling 6/21

Utvärdering av testprocedurer för avloppsserviser

Ledningsnät Olika tester av tätheten hos fullskaliga avloppsservisledningar har utvärderats i en tysk undersökning. De metoder som provats gav mycket gott resultat avseende läckande ledningar, däremot klassificerades några täta ledningar som läckande. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 67 >>